Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

Herfstblaadjes
De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015.

Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere:

  1. De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de Stadsberichten,
  2. Het concept gaat niet in op verschillende beleidsmogelijkheden maar slechts op de ene door het College voorgestane weg,
  3. Het voorstel geeft onvoldoende informatie om adequate beoordeling mogelijk te maken, zo ontbreekt een evaluatie van de Bomenverordening 2012 en wordt niet duidelijk hoeveel bomen nu wel of niet onder de Vergunningplicht gaan vallen,
  4. De Raadsleden hebben geen inzage gehad in de oorspronkelijke bezwaarschriften maar slechts in een door het College opgestelde samenvatting.

Op grond van deze omissies wordt het College verzocht de lopende, onjuiste inspraakprocedure te schorsen of de concept Verordening in te trekken.

Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

21 mei 2014 – persbericht Bomenbond Rijnland

De rechtbank Den Haag heeft een beroep van de Bomenbond Rijnland gegrond verklaard (pdf: 140502-01 IN Vonnis RB DH). Het beroep had betrekking op acht kapvergunningen die door burgemeester en wethouders aan de gemeente waren verleend voor talrijke kapwerkzaamheden rond evenzoveel sportvelden.

De Bomenbond diende eerder al een bezwaarschrift in tegen de acht kapvergunningen, omdat uit de vergunning niet bleek welke bomen en hoeveel bomen er gekapt zouden worden. De Commissie bezwaarschriften gaf de Bomenbond in het najaar gelijk; de gemeente moest duidelijk aangeven welke bomen zouden worden gekapt. De gemeente vond dit te veel werk en weigerde. Volgens de gemeente zouden haar beheerplannen voldoende duidelijkheid verschaffen.

Daarom stelde de Bomenbond beroep in bij de rechtbank. Deze heeft de Bomenbond nu gelijk gegeven. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt niet op welke locatie welke vergunningsplichtige werkzaamheden zullen worden verricht en is het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen (overweging 4.4 van de uitspraak). Als gevolg van de uitspraak kunnen de acht vergunningen niet worden gebruikt. Burgemeester en wethouders zullen nu eerst opnieuw op het bezwaarschrift moeten beslissen.

Het is dit jaar al meerdere keren voorgekomen dat burgemeester en wethouders bakzeil moesten halen ten aanzien van bomenkap. In januari gaf het college schoorvoetend toe dat aan de Oegstgeesterweg en de Pieter Bothstraat door de gemeente per ongeluk bomen zonder vergunning waren gekapt (1). De gemeente moest voor straf bijna 25.000 euro storten in het bomenfonds. Een maand later verloren burgemeester en wethouders een beroep tegen de kap van 200 bomen langs de Plesmanlaan. De rechtbank legde de gemeente toen een herplantplicht op.

De Bomenbond is sinds de invoering van de nieuwe Bomenverordening in 2012 extra alert op kapactiviteiten omdat het merendeel van de bomen in Leiden door de nieuwe verordening niet langer worden beschermd.

(1) http://vrva.nl/index.php/opinie/21-politiek-recht/58-gemeente-kapt-bomen-zondervergunning
(2) Uitspraak 17 februari SGR 14/850 en SGR 14/851 WABOA