Advies Bomenbond over Vlietzone-Midden

Langs de Vliet, in het verlengde van de Churchilllaan, wil de gemeente Leiden een nieuw bedrijventerrein inrichten in een waardevolle boomstructuur. Vlietzone-Midden ligt daarbinnen tussen sportpark De Vliet (met het Combi-bad) en de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De gemeente heeft de Bomenbond Rijnland om advies gevraagd.

Het advies van de Bomenbond is op 12 december 2022 aan de gemeente toegezonden. Het bevat zes aanbevelingen die ertoe zouden moeten leiden dat in Vlietzone-Midden zodanig gebouwd kan worden dat de groene structuur in dit gebied wordt versterkt. Voor de nieuwe inrichting van het terrein zouden de bestaande bomen leidend moeten zijn.

Kaart 1: uitsnede uit de officiële kaart Waardevolle boomstructuren van de gemeente Leiden, met in het hart daarvan Vlietzone-Midden

De zes aanbevelingen in het advies:

a) Bestaande bomen: neem een ruime vrijwaringszone voor de in het gebied aanwezige bomen in acht, zowel aan de randen als rondom te behouden monumentale en ecologisch waardevolle bomen.

b) Nieuwe bomen: verbreed aan de kant van het Delftse Jaagpad de bufferzone door aanplant van een extra rij bomen.

c) Nieuwe bomen: plant op de grens van Sportpark De Vliet en Vlietzone-Midden een dubbele bomenrij ter vergroening en compartimentering van het gebied.

d) Onderzoek de maximale mogelijkheden om het gebied te vergroenen door een analyse op te nemen van de bestaande bladmassa in het gebied en de te bereiken bladmassa, conform de richtlijnen van het Norminstituut Bomen (Handboek Bomen).

e) Integraal ontwerp: Laat hier nu eens van een omgekeerd ontwerp sprake zijn waarbij de bestaande bomen en struiken voor het ontwerp als uitgangspunt worden genomen.

f) Houd in het ontwerp en bij de inrichting van het terrein vanaf het begin rekening met de benodigde ruimte voor aanvoer en afvoer van bouwmateriaal en met de aanleg van rioleringen, kabels en leidingen. Maak hiervoor tijdig een boombeschermingsplan en gebruik deze bij de aanbesteding van de werkzaamheden. Dit is essentieel voor het beschermen van bomen.

Ook vraagt de Bomenbond aandacht voor het tijdig uitvoeren van ecologische onderzoeken naar het voorkomen van de fauna, waaronder roofvogels, marterachtigen en vleermuizen in het gebied opdat deze door de werkzaamheden niet verstoord of in hun voortbestaan worden bedreigd. Hierbij zijn de bestaande bomen en ecologische verbindingen van belang.

De Bomenbond Rijnland meent dat de gemeente hier een uitgelezen kans heeft om te laten zien dat bouwen gepaard kan gaan met het beschermen van bomen en met het versterken van waardevolle groenstructuren in de stad.

Kaart 2: uitsnede van de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Leiden 2040, met Vlietzone-Midden als bedrijventerrein.

In het gebied staan vele monumentale en ecologisch waardevolle bomen, waaronder eiken, essen en populieren.

Foto 1: Populieren en eiken

Een groot deel van het terrein bestaat uit grasland, omzoomd door hoge bomen.

Foto 2: Een gedeelte van het gebied Vlietzone-Midden bestaat uit een grasveld.

Lees hier het gehele advies:

Geplaatst in Leiden, Nieuws, Omgevingsvisie, Vlietzone.