Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Hoofdstraat Leiderdorp in de winterHet nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen…

De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst aan te vullen en te verbeteren. De tekst vind je hieronder.

Dinsdagavond 6 december wordt het Bomenbeleidsplan 2017 door de Raad besproken in het Politiek Forum.
Heb je dinsdagavond tijd? Kom dan ook om 20:00 naar het gemeentehuis.  Een volle publieke tribune kan helpen de Raad te overtuigen, dat dit plan herzien moet worden.

De volgende tekst hebben wij naar de gemeenteraad van Leiderdorp gestuurd:

Na het lezen van het Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp vroeg ik mij af of het glas nu halfvol of halfleeg was.

Halfvol als je het stuk leest als een scriptie van een stagiair die in kaart brengt in welke omgeving (wetgevend, kader stellend maar ook geografisch) de gemeente Leiderdorp aan het onderwerp ‘Bomen’ moet werken. Informatief maar niet meer dan dat.

Halfleeg als je na lezing moet constateren dat er blijkbaar niets fundamenteels aan het beleid hoeft te worden bijgesteld, er kennelijk geen extra of anders gerichte inzet van budget of menskracht nodig is en het goed gaat met de bomen in Leiderdorp omdat ze veilig zijn en welgeteld voor iedere inwoner een halve boom beschikbaar is. Visie en ambitie lopen door elkaar heen, zoals uit de tekst op blz 15 blijkt:

Visie: Veilige, kwalitatief goede bomen.
Leiderdorp heeft als ambitie alle bomen binnen de gemeentegrenzen duurzaam en effectief te beheren.

Ambitie: Samenwerken en verbinden.
De gemeente wil voor haar bomen deze ambitie bereiken door te investeren in: Kwalitatief goed, veilig en gezond bomenbestand, Beschermen en versterken van groen (ook van natuurnetwerk van waardevolle natuurgebieden) en Vergroten van betrokkenheid van de inwoners van Leiderdorp.

Waar er sprake zou kunnen zijn van een ongemakkelijke waarheid, nl dat de gemeente Leiderdorp misschien wel koploper is binnen de omringende gemeentes als het gaat om het kappen van bomen, wordt zorgvuldig omgesprongen met de presentatie van het schaarse cijfermateriaal. Op blz. 20 wordt een grafiek getoond met per periode de aantallen aangeplante bomen die er nu nog staan. Wat hierbij ontbreekt is welk percentage deze overlevers vormen van het totale aantal bomen dat in die jaren is aangeplant.

Met andere woorden: wanneer heeft de meest grootschalige bomenkap voor met name infrastructurele werken plaatsgevonden en is daarvoor intussen in voldoende mate gecompenseerd?

Gelet op de toonzetting van deze nota verwacht ik niet dat het College van B&W zich hierover uit wil spreken. Focus ligt op het bedwingen van de kennelijk gevaarlijke aard van de Leiderdorpse bomen (het woord ‘veilig’ komt opvallend vaak voor) en het uitgangspunt dat het bij het bomenbeleid vooral moet gaan om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Ook het open zetten van de deur open voor kapaanvragen vanwege de wenselijk geachte plaatsing van zonnecollectoren (blz 32) geeft te denken, net als de magere invulling van de sleutelwoorden ‘Samenwerken en Verbinden’ met slechts het noemen van het MEC en het door inwoners meedenken en meebeslissen over groen en bomen. Die samenwerking wordt meteen ook weer ingeperkt met toevoegingen als ‘waar mogelijk’ en ‘binnen gestelde kaders’.

Al met al een nota die niet af is, die is blijven steken in defensief beschrijven van kaders en die op cruciale punten niet doorpakt. Zo moet, uitgaande van de gemiddelde houdbaarheidsduur van bomen in stedelijke omgeving van 30 tot 40 jaar, op afzienbare termijn een fors deel van de bejubelde 17000 bomen worden vervangen. Welke reserveringen en planningen worden daarvoor gehanteerd? Terecht wordt gewezen op de schade die bekabelaars soms aan het wortelgestel van bomen aanbrengen. Daar moet een Bomenwacht voor worden ingesteld (blz 41). Zelfs wanneer dit wordt beperkt tot schouw vooraf en na het dichten van de sleuven (hoe kun je dan effectief wortelschade zien?) is het de vraag of deze uren budgetneutraal kunnen worden bekostigd.

En hoe wordt in het kader van de beoogde Samenwerking en Verbinding tijdig maar kennelijk wel zonder extra kosten gecommuniceerd met de burgerij over soort en eigenschappen van die blad- , vrucht- en tak-verliezende, insecten- en schaduwoverlast gevende, ruimte innemende, onze veiligheid in gevaar brengende griezelige objecten, ook wel genaamd: BOMEN?

Kortom: geachte leden van de Raad van de Gemeente Leiderdorp, neem alstublieft uw verantwoordelijkheid en neem geen genoegen met dit nog onvolledige product waarin aan de positieve kanten van groen zegge en schrijve één bladzijde (blz 23) van de in totaal 56 pagina’s is besteed…

Met hoopvolle groet,
Bomenbond Rijnland

Geplaatst in Bomenverordening Leiden, Leiderdorp.