Groene Norm? Gemiste Afslag! Nieuwe Leidse bomenverordening nodeloos ingewikkeld

Met veel bombarie heeft het college van Leiden deze week het voorstel voor de nieuwe Bomenverordening gepresenteerd, met als slogan ‘De Groene Norm’. We komen er nog uitgebreider op terug maar vinden de regeling een verslechtering ten opzichte van de huidige Bomenverordening. De regeling is hopeloos ingewikkeld, vergunningen kunnen worden vervangen door meldingen en de Groene Kaart wordt afgeschaft. Hoezo meer bomen beschermd?

Lees verder

Bomenbond: alle bomen Oegstgeest beschermen

De Bomenbond heeft een zienswijze ingediend op de concept Bomenverordening van Oegstgeest. Deze verordening is een uitwerking van het Bomenbeleidsplan 2018, waarover we hebben meegedacht. De verordening is in een aantal opzichten beter, maar in een aantal opzichten ook slechter voor de bescherming van de bomen.

Verbeterpunten zijn:

  • Behalve monumentale en waardevolle bomen zijn nu ook boomgebieden vergunningsplichtig.
  • De criteria voor de kap zijn helder en kunnen zo worden getoetst.
  • Alternatieven voor bomenkap moeten worden onderzocht; pas daarna kan tot kap worden overgegaan.

Een verslechtering is:

  • Alleen bomen met een stamomtrek van 31 centimeter worden nu vergunningsplichtig. Dat was 47 cm.

Onze belangrijkste aanbevelingen zijn:

  • Breid de Bomenverordening uit tot heel het Oegstgeester grondgebied, dus niet alleen de groengebieden, maar álle bomen in de openbare ruimte.
  • Geef burgers en de gemeenteraad inspraak om individuele bomen of boomgebieden toe te voegen aan of af te voeren van de lijst beschermde bomen.
  • Maak ‘dunning’ eveneens vergunningsplichtig. Schakel altijd een boomexpert in, ook als het gaat om een bosje ‘uit te dunnen’.
  • Formuleer een Overlastprotocol waardoor klachten over bijvoorbeeld wortelopdruk, schaduw, bladafval, vogelgeluiden of uitwerpselen enzovoort, via een puntenstelsel worden gescoord. Dit voorkomt willekeur en zorgt voor transparantie in de afweging van klachten.

Onze zienswijze is hier te lezen: Zienswijze Bomenbond Bomenverordening Oegstgeest.

18 oktober 2018

Aanmelden bomen voor Groene Kaart wordt nu: Punten Tellen!

Het vorige College van Leiden heeft besloten de Nadere Regels bij de Bomenverordening te wijzigen:

“De nadere regels zijn op een aantal punten aangepast. Om te zorgen dat duidelijk is waarom bomen, boomstructuren en boomgebieden op de Groene Kaart van Leiden worden opgenomen, zijn de selectiecriteria in overleg met diverse organisaties uit de stad aangescherpt en uitgebreid. Daarnaast is de procedure voor het aanmelden van houtopstanden*  voor de Groene Kaart en de vierjaarlijkse VTA controle (waarbij gecontroleerd wordt wat de conditie van bomen is) vereenvoudigd.”
(bron: Collegebesluiten gemeente Leiden – 13 februari 2018)

Het College vertelt er niet bij dat de Bomenbond in dat overleg stevige kritiek op de aanscherpingen heeft geuit. We zijn nog steeds van mening dat de nu gehanteerde ‘puntentelling’ er vooral toe dient om zo min mogelijk bomen op de kaart te krijgen. Er is een onderzoek gedaan door BTL (nog steeds niet openbaar) dat als basis zal dienen voor de door het College in oktober vast te stellen nieuwe Groene Kaart. Hoeveel van de bomen die nu op die kaart staan er af zullen worden gehaald weten we pas na dat Collegebesluit.

Vanwege al die onduidelijkheden wacht de Bomenbond zelf met nieuwe aanmeldingen tot na oktober, maar voor iedereen die nu toch alvast bomen wil aanmelden: zie de Nadere Regels artikel 3.2  voor de opbouw van de puntentelling. Art 4.2. geeft de ondergrens aan van tenminste 75 punten.   Lees meer

* houtopstanden: bomen, struiken, heesters e.d.

214 Bomen (voorlopig) gered

A4 bomen

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad.

Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend.

Het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 30 september jl. maakt korte metten met fouten in de huidige Verordening 2012. Belangrijke onderdelen van deze Verordening zijn het Bomenregister 2011 en de Groene Kaart 2012. Het Register is verouderd, wijkt af van de Kaart, is niet digitaal in te zien en bovendien zijn beide stukken in strijd met de bepalingen in de Verordening niet tijdig bijgewerkt.

De gemeente heeft in 2008 en 2014 vergunningen verleend die wij met succes hebben aangevochten. Desondanks heeft de gemeente het in april van dit jaar voor de 3e keer geprobeerd met een redenatie dat de bomen niet onder de Verordening 2012 zouden vallen maar onder de Boswet. De Commissie Bezwaarschriften heeft deze uitweg terecht niet gevolgd en in plaats daarvan gewezen op de al genoemde fouten.

We zijn blij met het uiteindelijke resultaat maar vragen ons af wanneer het mooie Leidse groen nu eens echt de eenduidige en onderbouwde bescherming krijgt die het verdient.

Op 6 oktober jl. heeft het College van B&W van de gemeente Leiden besloten het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen. Dit advies was opgesteld n.a.v. het bezwaarschrift van de Bomenbond Rijnland tegen de voorgenomen kap van 214 bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11. Hiermee is de kap van deze bomen op korte termijn van de baan en kan deze casus dienen als voer voor de discussie in de Raad over het voorstel voor een nieuwe Bomenverordening.

Voor informatie kunt u contact opnemen met: