Het nieuwe bestemmingsplan van Endegeest en Rhijngeest is een jarenlange molensteen om de nek van het college in Oegstgeest. Om kasteel Endegeest te redden, moet er op het landgoed nieuwe bebouwing komen. De Bomenbond houdt al die tijd de vinger aan de pols om te bewaken dat de machtige bomen en het verdere groen niet opgeofferd gaat worden. We lieten ons informeren en gaven input, wat leidde tot een Nota van Uitgangspunten met aandacht voor groen, maar ook recreatie.

Mei 2020 verscheen vervolgens een Gebiedsvisie waarover we erg tevreden ware vanwege de aandacht voor rust, ruimte en groen. Wel hadden we zorg over de intensieve recreatie en het natuurbeheer. De gemeente wil Endegeest ontsluiten voor fietsverkeer en mogelijk horeca. Het natuurbeheer wil de gemeente in handen geven van het Zuid-Hollands Landschap. We werden getriggerd door het woord ‘opknappen’ op de kaart, wat doorgaans het einde betekent van de spontane natuur. In twee inspraakreacties hebben we onze visie gegeven op 5 mei (Inspreeknotitie Geesten Oegstgeest) en op 19 mei (aanvulling Inspreeknotitie Geesten Oegstgeest), nadat het plan op onderdelen gewijzigd was.

Op 28 mei 2020 werd Gebiedsvisie De Geesten door de raad vastgesteld, inclusief een unaniem aangenomen amendement om de wijzigingsbevoegdheid tot wonen expliciet niet bij het college neer te leggen, maar bij de raad te houden. Er bleken echter al afspraken gemaakt te zijn met de eigenaar van Endegeest, de Oudendal Groep, om er commerciële woningbouw toe te staan. In de vergadering van 26 juni 2020 stelde het college voor om het amendement terug te draaien. Dit ging de VVD te ver en trok de steun aan het college in, waarna de wethouder Peter Glasbeek opstapte. Het dossier De Geesten werd vervolgens overgedragen aan een andere wethouder, dhr. Huizing van de VVD.

Tot 24 juli 2020 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage, waarop wij opnieuw een zienswijze hebben ingediend, grotendeels gebaseerd op onze eerdere inspraak. Een jaar later lag er een nieuw plan en hebben we opnieuw een zienswijze ingediend en inspraak gehouden.

Dat we het goed in de gaten moeten houden is echter wel duidelijk. De Oudendal Groep heeft in februari 2019 zonder overleg vijf monumentale bomen gekapt en in december 2020 werd er plots weer een boom gekapt. Tot op heden (nov. 2021) zijn deze bomen niet gecompenseerd.

Zie ook onze nieuwsartikelen over dit onderwerp.