Nieuws

Onttrekking aan het Bomenfonds van ruim 6 ton

In de commissie Leefbaarheid speelde het voorstel om ruim 6 ton uit het Bomenfonds over te hevelen naar een ‘Reserve Bomen en Openbaar Groen’. Een aantal partijen en ook de wethouder kozen voor een verstandig alternatief, zodat dit geld nu eerst in een Reserve Bomen wordt gestopt. Meer weten? Lees: inspraak Bomenbond cie LB 20200702

 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Gebiedsvisie Schiphol

Of de commissie Stedelijke Ontwikkeling oog heeft voor het belang van het plantsoen met de 17 platanen zal later blijken.
Wilt u meer over ons standpunt weten, lees: Inspraak Bomenbond Gebiedsvisie schipholweg 20200702


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

Inspraak Gemeenteraad Oegstgeest – wonen op Endegeest

Oegstgeest, 25 juni 2020

Geachte leden van de gemeenteraad,

De Bomenbond heeft met interesse de besluitvorming rondom Endegeest gevolgd maar ik moet zeggen: u maakt het ons niet makkelijk. Stukken en bijlagen die vlak voor de vergadering worden toegevoegd, notities die eerst vertrouwelijk en toen toch niet vertrouwelijk zijn, plannen die tussentijds worden gewijzigd, zoals een fietspad dat tussen commissievergadering en raadsvergadering wordt verlegd. Een geheimzinnige ‘anterieure overeenkomst’ tussen de projectontwikkelaar en het college….  

Wij zien door de bomen het bos niet meer, en dat terwijl wij toch de Bomenbond zijn. 

Vandaag staan wij weer voor een nieuwe onverwachtse wending in het Endegeest-dossier.

Hoe zat het ook weer?

Er zou in alleen onder bepaalde voorwaarden woningbouw plaatsvinden op Endegeest. Dat had immers een maatschappelijke bestemming. Op 28 mei nam u unaniem een amendement aan om zeggenschap te houden over bewoning van kasteel Endegeest en de gebouwen erom heen een beslissingsbevoegdheid van de raad te laten zijn.

Het college stelt nu voor om die bevoegdheid weer naar zich terug te trekken. Normaal gesproken zou dit worden besproken in een oordeelsvormende commissievergadering, met alle mogelijkheid tot inspraak, nadere vragen en reflectie.

Maar nu, met stoom en kokend water, wordt dit besluit onder druk van de projectontwikkelaar teruggedraaid en we zien de bui al hangen: natuurlijk gaat er gebouwd worden. De kavels zijn al aangewezen. De contouren van de panden zijn zelfs al bekend. 

De bebouwing op Endegeest zal met 60% toenemen, de parkeerdruk natuurlijk ook.

De geplande appartementen op de locaties TD en TD2 worden drie verdiepingen hoog, bijna het dubbele van wat er nu staat.

Endegeest, de parel van Oegstgeest, verliest zijn glans en wordt verkwanseld. Het is niet langer een uniek rustgebied voor mens en dier, maar het wordt – voorspel ik – een sjieke woonlocatie voor de zeer vermogenden. 

En dat is allemaal slecht voor de bomen.

Er gaan monumentale bomen gekapt worden. Verder een uniek verruigd bosje vlakbij de TD-locatie. Niet alleen veel groen gaat verloren, maar ook de rust, en dat was toch een van de uitgangspunten van de Gebiedsvisie over De Geesten. Gisteren hoorde ik rond het kasteel daar nog de boomvalk, een zeldzame roofvogel die juist daar broedt.

 

Het is overigens niet de eerste keer dat het college maling heeft aan besluiten van de raad.

In de Geesten zou alleen gewoond mogen worden op Rhijngeest. Nu ook dus om het kasteel.

Op Nieuw Rhijngeest zouden 400 woningen komen. Het worden er 800 als u vanavond instemt met de Nota van Uitgangspunten. Dat zijn bijna 2000 mensen op een stukje grond van 5,6 hectare. Waar blijft de broodnodige ruimte voor groen in deze plannen? 

Later op de avond gaat u ook spreken over het kunstgras bij ASC. Even terug: de verhuizing van ASC naar de Overveerpolder zou alleen mogelijk zijn onder de strikte voorwaarde dat er geen kunstgras zou worden aangelegd.

Door een fout in het bestemmingsplan – wel of niet bewust – blijkt dat nu toch mogelijk. Het college betreurt deze fout maar kiest traditiegetrouw voor ASC en niet voor de natuur. Het college kan er ook voor kiezen om een moreel appel te doen op ASC om vast te houden aan de oorspronkelijke afspraak en daarmee aan de wens van de gemeenteraad.

Terug naar Endegeest: 

We hebben hier dus een college dat een unaniem aangenomen amendement van de Raad naast zich neerlegt en via dit raadsvoorstel wil terugdraaien. De wethouder dreigt zelfs met opstappen als hij zijn zin niet krijgt. 

In de kranten te lezen, zwicht een raadsmeerderheid voor deze machtspolitiek. Zelfs partijen die het woord ‘democratie’ in hun partijnaam dragen steunen het college.

De Oegstgeester Courant heeft het over een politieke doodzonde.

Mijn advies aan u: laat u niet onder druk zetten.

Als er toch krachten zijn die wonen op Endegeest mogelijk willen maken, laat dit dan een transparant proces zijn, met alle wettelijke middelen tot inspraak. Niet een snel een-tweetje tussen ondernemer en college, waarbij de raad en de burger buiten spel staan.

We leven niet in Malta of Italië, maar in het keurige Oegstgeest, onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden, waar besluitvorming democratisch plaatsvindt. Ik neem aan dat u niet wil dat Oegstgeest bekend staat als het dorpje tussen de Rijn en de aan de A44, waar van alles te ritselen valt.

Ik doe een appel op uw democratisch geweten.

En namens de burgers, de natuur en daarin vooral de bomen wil ik u daarvoor bedanken.


 
Lees meer over Endegeest, Oegstgeest | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment

De bomen op de Kaasmarkt in Leiden zijn vogelvrij

Bea Hoogheid, sercetaris van de Bomebond, hield de volgende inspraak in de raad van Leiden/

Bomenbond Rijnland bij agendapunt 9 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt, vergadering Commissie Stedelijke Ontwikkeling op 19 mei 2020

Geachte voorzitter en leden van de commissie SO

Volgens de bomeninventarisatie van juli 2016 staan er 23 bomen in het ontwikkelgebied Kaasmarkt, waaronder 11 platanen. De vier oudste zijn in 1952 aangeplant, de andere tussen 1970 en 1972. Mits er standplaatsverbetering en wat achterstallig onderhoud plaatsvindt kunnen deze bomen makkelijk nog eens 40 jaar mee. Hetzelfde geldt voor de 8 lindes langs de kade, inmiddels 45 jaar oud.

De tekst van het Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE) wekt de indruk dat het merendeel van de bomen ter plekke behouden kan blijven:(blz. 17)  het vertrekpunt is een groen binnenstadsplein aan het water en – ik citeer –  “De bestaande volwassen bomen vormen de basis voor de groene uitstraling van de ruimten.”

Dat geldt echter niet voor een aantal lindes want op blz 28 wordt bij de locatie van de grachtenpanden gemeld: “ De bebouwing gaat ten koste van 5 lindes aan de kade en 1 grote plataan. De plataan is verplantbaar en krijgt bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt.”

Ook aan de invloed van de bouwwerkzaamheden is gedacht. Zo wordt op blz 12 van de Inspraaknota gemeld: “De gemeente hecht zeer veel waarde aan de aanwezige bomen, met name de platanen, omdat zij bepalend zijn voor het karakter van de plek. Bij de bouwwerkzaamheden zal de conditie van de bomen nauwlettend in de gaten gehouden worden.(…)”

Het klinkt te mooi om waar te zijn en het ís dan ook niet waar.

Vanaf begin 2017 heeft de Bomenbond bij inmiddels vier opeenvolgende projectcoördinatoren gewezen op de manco’s in het rapport uit 2016. Zonder nader onderzoek is de aanname van het behoud van de platanen en zeker ook de verplantbaarheid van het grootste exemplaar op de hoek met de Hooigracht niet meer dan ‘wensdenken’.

Wij hebben 4 vragen en opmerkingen:

  • Hoe denkt het college de platanen bij cluster III te sparen? Wij hebben grote twijfels.

Meten is weten.  Rekent u even mee? De afstand tussen kademuur en de stamvoet van de vier platanen is amper 14 meter. In de bestrating is wortelopdruk te zien vanaf de stam tot op 2 meter van de kademuur. Het is dan ook aannemelijk dat veel wortels – waaronder die voor de stabiliteit –  tot zeker 10 meter vanaf de stamvoet richting kade lopen. Dit betekent dat voor de aanleg van de bouwput het wortelpakket rondom zo’n 4 meter zal moeten worden ingekort om kavels met een diepte van 8 meter (blz 28 SPvE) mogelijk te maken. Als de bomen dit al overleven zien ze er in ieder geval niet fraai meer uit omdat inname van het wortelpakket ook sterke reductie van de kroon vergt.

  • Conditie bewaken tijdens de bouw: hoe ziet de toezichthouder dit voor zich?

Tijdens de bouw van de clusters I, II en IV is sprake van veel en zwaar bouwverkeer. Dit leidt onvermijdelijk tot grote belasting van de wortelpakketten van de meeste platanen (zeker die bij de entree aan de Hooigracht) en tot schadelijke verdichting van de grond.                                                    Bij de bouw van de grachtenpanden dreigt bovendien verdroging van de wortelpakketten door wegsijpelend water richting bouwput. Hoe denkt men in dergelijke omstandigheden de conditie van de bomen te kunnen bewaken?                                                                                                                                             Natuurlijk is voor alles een oplossing te bedenken (aanvoer bouwmaterialen via het water, slaan van een damwand) maar wel tegen extra kosten.                                                                                                             Veel bouwverkeer betekent overigens ook grote kans op beschadiging van de kronen van de bomen. Of is het de bedoeling alle platanen uit voorzorg maar te knotten?

  • Hoe serieus neem het college haar eigen plannen tot verplanten?

Het college suggereert dat er voor de plataan bij voorkeur een nieuwe plek elders op de Kaasmarkt gevonden kan worden. Wij kunnen dit niet serieus nemen. Zeker niet in het licht van de nadrukkelijke vermelding dat het SPvE niet ingaat op de inrichtingvan de Kaasmarkt.  Bedenk wel: we hebben het over een boom met een hoogte van 18 meter en een omtrek van 2,5 meter. Verplanting van zo’n boom vraagt jarenlange voorbereiding. Vóór je daaraan begint is veel meer onderzoek nodig dan de enkele proefboringen uit 2016.                                                                                                                             Maar als we toch mogen ‘wensdenken’: volgens hetzelfde rapport zijn ook alle lindes verplantbaar….

  • Waarom is er geen Bomen Effectanalyse (BEA) gemaakt?

U herinnert zich misschien nog de pijnlijke discussie over de kap van drie grote bomen voor de brug naar het Schuttersveld. De vraag die toen opkwam is of het college deze consequentie duidelijker aan de orde had moeten stellen bij de voorbereidende besluiten.                                                                  Ook bij dit ontwikkelgebied is de helderheid rond de bomen ver te zoeken. Talloze voorstudies zijn verricht, o.a. voor het parkeren. Een grondige Bomen-Effectanalyse kost een fractie van de kosten van deze parkeerstudies maar opnieuw ging het BLIK weer vóór de BOOM. Gevolg is dat u nu moet beslissen op grond van niet onderbouwde aannames over behoud of verplanten van bomen.

Wij stellen dan ook voor dat er alsnog op korte termijn een BEA wordt uitgevoerd zodat helder wordt hoeveel bomen uiteindelijk behouden of verplant kunnen worden.

Ik dank u voor uw aandacht.


 
Lees meer over Geen categorie | Geplaatst op | 1 reactie | 1 Comment

De Gebiedsvisie Schipholweg en andere sores

Vorige maand heeft de Bomenbond een zienswijze ingediend over de vergaande bebouwingsplannen voor de Schipholweg ter hoogte van de Parmentierweg waarbij de platanen tussen de huidige flats moeten verdwijnen. Die tekst ziet u hieronder.

Vrij snel daarna zaten we met aannemer Du Prie om tafel om te begrijpen waarom een aantal haagbeuken langs de Schipholweg moeten wijken voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. En op 16 januari maakten insprekers in de commissie Stedelijke Ontwikkeling duidelijk  dat er met de hoeveelheid nieuw steen eigenlijk geen sprake is van verrijking ondanks de titel “Verrijking stedenbouwkundig plan Stationsgebied”. En binnenkort wordt de laatste groene stapsteen uitgegumd met de plannen voor de Ypenburgbocht.

Wil de laatste boom de deur dichtdoen?

Klik link aan voor zienswijze Bomenbond Rijnland:Zienswijze Bomenbond op concept Gebiedsvisie Schipholweg Leiden 1461457


 
Lees meer over Nieuws | Geplaatst op | Geen reacties | Leave a comment
U moet een widget, rij of vooraf gebouwde layout toevoegen voordat u hier iets ziet. 🙂