KANSEN OF KAPPEN: HOE COMPENSEER JE ZO’N ZO’N SLORDIGE 500 BOMEN?

Naar een schatting door de Bomenbond zijn de afgelopen 10 jaar vergunningen afgegeven voor de kap van zo’n 1500 bomen. Op deze kapkaart staan de ons bekende plekken waar gekapt is (bijvoobeeld 1 = het Bio Science Park), een vergunning voor kap is verleend (nr 21 Hooigracht) of kap dreigt (nr 28 combibad). Bij dit alles zijn de duizenden bomen voor de Rijnlandroute (nr 35) nog niet eens is meegeteld. Of alle kap is gecompenseerd met nieuwe aanplant valt niet na te gaan. Het is ook maar de vraag of de gemeente dit zelf weet.

Kaalslag tijdens vaststelling Leidse Groene Kaart

Martine Leewis trapte vóór de zomer af in de Leidse Raad met de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur. Nu pakt ze door met het hete hangijzer Rhijnhof en staat ze binnenkort voor de beslissing over de nieuwe Groene Kaart. Ondertussen gaat de kaalslag voor de Rijnlandroute door.

Met een indrukwekkende veelheid van projecten en samengevoegde geldstromen maakt de Uitvoeringsnota Groene Hoofdstructuur op ons vooral een verwarrende indruk.

De Bomenbond heeft gepleit voor een heldere scheiding van budgetten en een betere uitwerking van de ijkpunten die straks nodig zijn om na te gaan of gestelde doelen zijn bereikt. Datzelfde methodologische probleem hebben we geconstateerd bij de invulling door het vorige College van het puntenstelsel voor de nieuwe Groene Kaart.

Helaas is de door BTL uitgevoerde studie voor deze kaart nog steeds niet openbaar en hebben we dus geen enkel idee welke bomen nu door de gemeente aan de kaart zijn toegevoegd of er juist van zijn afgehaald. We hebben onze zorgen hierover op tafel gelegd in ons kennismakingsgesprek met de wethouder, net als onze herhaalde vraag om inzicht in het Beheerplan dat straks gaat gelden voor de herplant langs het tracé van de Rijnlandroute. Het maakt namelijk nogal wat uit of je alle aanplant na 3 jaar kort knipt en als struik gaat beheren of dat je een aantal boompjes tot boom laat uitgroeien. En ondertussen ligt de volgende aanvraag voor de kap van nog eens ruim 400 bomen al bij de gemeente en zit er nog een voor het zelfde aantal aan te komen.

Dat brengt de score van de Rijnlandroute op bijna 10.000 bomen!

Bea Hoogheid
oktober 2018

Meerburgerwatering bomen voorlopig gered

29 januari 2015

114, 214, 51 of 400 bomen voorlopig gered

Op 4 juli 2014 verleent de gemeente Leiden een vergunning voor het kappen van 214 bomen langs de Meerburgerwatering. De bomen moeten wijken voor het verbeteren van de walkant. De bomen staan volgens de vergunninghouder ‘Combinatie A4 Burgerveen’ langs de A4, tussen de Vrouwenvaart en afslag naar de N11. Bij de vergunning zit vreemd genoeg een kaart waarop (maar liefst) 400 bomen worden vermeld en een lijst met (maar) 114 te kappen bomen, waarvan veruit het grootste deel trouwens kerngezond is (zie de taartdiagram). Elke boom heeft zowel op de kaart als op de lijst een nummer, maar de nummers komen niet overeen. De vergunninghouder deelt tijdens de hoorzitting bovendien mee dat voor 51 andere te kappen bomen (om welke bomen het gaat blijft onduidelijk) per ongeluk geen vergunning is aangevraagd. 

Het standpunt van de Bomenbond is dat de walkant kan worden hersteld zonder de bomen te vellen. De Bomenbond is daarom boos dat burgemeester en wethouders zomaar een vergunning heeft verleend, terwijl de bomen op de zogenaamde Groene kaart staan. Voor Groene kaart bomen wordt in principe geen kapvergunning verleend. Althans volgens het college, want in de praktijk blijkt de bescherming van deze bomen nauwelijks iets voor te stellen.

De Commissie bezwaarschriften concludeert dat aan de aanvraag een groot aantal gebreken kleven, te veel om hier te noemen. De Commissie adviseert om het besluit te herroepen en geeft de vergunninghouder in overweging om een nieuwe vergunning aan te vragen. Burgemeester en wethouders nemen het besluit over en verklaren het bezwaarschrift gegrond. De 114, 214, 51 of 400 bomen zijn in elk geval voorlopig gered.

Meerburgerwatering Conditie bomenbestand Meerburgerwatering 2014

artikel: Mr. M. van Duijn, Recht voor Allen