Nieuwe Bomenverordening in Leiden doet het ergste vrezen

Op drie juni 2021 heeft de gemeente Leiden de Nieuwe Bomenverordening aangenomen. Het concept vonden wij een aanzienlijke verslechtering van de oude verordening. Wij hebben daarom een zienswijze geschreven en met een groot aantal betrokkenen een lobby opgestart om de schade beperkt te houden.

Het resultaat is dat verschillende politieke partijen moties en amendementen hebben ingediend waarvan de volgende zijn aangenomen:
1. dunnen van bosplantsoen blijft vergunningplichtig (geen compensatie nodig)
2. structuren Groene Kaart worden toegevoegd aan Groene Norm (de Groene Kaart als zodanig is afgeschaft)
3. bescherming van jonge aanplant door middel van vergunning- en compensatieverplichting bij kap binnen drie jaar
4. Het criterium Groene Norm van 70 jaar is aangepast naar 50 jaar of 125 centimeter stamomtrek
5. De besteding van de reserve Bomenfonds: is alleen toegestaan voor ‘ander ecologisch waardevol groen’ als dat gebeurt in de directe omgeving van en/of ten behoeve van de bodemverbetering van een nieuw te planten boom. Het moet dus een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de bomen zelf of aan het versterken van de biodiversiteit in de directe omgeving van de boom.

Een enorme domper was dat D66 vlak voor de vergadering het amendement om de meldplicht uit het voorstel te schrappen heeft ingetrokken. Toen dit onmiddellijk werd overgenomen door Partij Sleutelstad kreeg het, zoals goe verwachten viel, onvoldoende steun. Dit betekent dat in een laan of straat met een aantal ‘kwarrende’ bomen, deze bomen zonder vergunning gekapt kunnen worden als ze niet meer dan 30% van het totaal uitmaken. Wel is het college verplicht te reageren op iedere melding en deze reactie te publiceren.

De volgende punten zijn ook toegezegd of worden aangepast:
– Register Ecologische Bomen zal regelmatig worden geüpdated;
– basisbescherming (stamomtrek 45 cm) is in de verordening opgenomen (erratum);
– evaluatie meldplicht na 2 jaar;
– ‘kan’ wordt ‘zal’ (kapverbod als melding niet voldoet aan de voorwaarden);
– jaarlijks praten over bomen (hoe staan de bomen ervoor)
– Opzetten project bomen voor particulier terrein ten laste van reserve bomenfonds (vgl DH en A’dam).

Zienswijze Bomenbond op Humanities Campus Doelencomplex

Een veelbesproken plan: de nieuwbouw van Universiteit Leiden op het stuk tussen Witte Singel en de Doelengracht (Doelencomplex) voor de ‘Humanities Campus‘, waarvoor 58 sociale-huurwoningen tussen Ceveringaplaats en Sebastiaansdoelen moeten verdwijnen.

Twee eerbiedwaardig oude platanen en het onduidelijk bestemmen van gebieden voor groen vormden het aanknopingspunt voor een zienswijze van de Bomenbond Rijnland.

Lees verder

Rapport over Bomenfonds Leiden roept veel vragen op

Het rapport van de Rekenkamercommissie over het Bomenfonds van de Gemeente Leiden roept veel vragen op bij de raadsleden. Naast hun eigen vragen hebben alle partijen ook de vragen van de Bomenbond overgenomen. Bij de vragen van de Bomenbond zit ook een overzicht van vergunningen die we niet hebben kunnen vinden in de Groenrapportage 2019 (30 stuks voor de kap van in totaal 938 bomen met een storting van ruim negen ton). 
Lees verder

Referendum Roomburgerpark geslaagd!

Zoals onze leden uit het Leidse inmiddels wel weten: er is met een grote meerderheid (66%) tegen het plan voor een vierde hockeyveld ten koste van het Roomburgerpark gestemd. Veel leden van de Bomenbond hebben hier actief campagne voor gevoerd. We bedanken onze leden voor de steun en medewerking in alle stappen naar deze uitslag!

Lees verder