Meer bomen in de stad

Naast onze eigen actie ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ zijn er verschillende (particuliere) initiatieven voor het aanplanten van extra bomen in de stad en het in kaart brengen daarvan, zowel op openbaar terrein als op privéterrein.

Openbaar terrein:

  • Een bewoner heeft zelf een inventarisatie gemaakt waar in de stad locaties zijn om extra bomen te planten: meer dan 800!
  • de gemeente Leiden heeft samen met een aantal bewoners een inventarisatie gemaakt in de Stevenshof om in 2021 extra bomen aan te planten
  • Leiden 2022 (EU City of Science) kijkt naar de mogelijkheid om in 2022 365 bomen in de stad te planten, dit gaat om zowel bomen op openbaar als privé-terrein
  • Een aantal Leidenaren brengt de bomen in de stad in kaart: https://openbomenkaart.org

Privéterrein:

  • Initiatief om zaailingen uit de de Merenwijk beschikbaar te stellen voor inwoners
  • Het Jaar van de Tuin breidt het zaailingeninitiatief uit naar de gehele stad, zodat iedereen die dat wil straks een boompje kan planten.

Op uitnodiging van een ‘groene’ ambtelijke delegatie van de gemeente Leiden, waaronder de manager Klimaatadaptatie en Biodivers Vergroenen en de stadsecoloog, spraken de verschillende initiatiefnemers op 23 augustus 2021 met elkaar. Op privéterrein mag de eigenaar zelf besluiten een boom te planten. Als het gaat om het planten van bomen op openbaar terrein is de medewerking van de gemeente onmisbaar. De delegatie ‘groene’ ambtenaren die aan het gesprek deelnam, ziet nog veel beren op de weg als het gaat om bomen planten: politieke en praktische redenen staan het planten van bomen op openbaar terrein vaak in de weg. Toch lijkt de gemeente bereid mee te denken. De enthousiaste club bomenliefhebbers is vast besloten de gemeente hierbij te helpen!

We vertrouwen op een vruchtbare samenwerking die leidt tot meer bomen in de stad. Wordt vervolgd!

16 bomen gered van kap

Door wat uiteindelijk een vergissing blijkt, zijn 16 bomen in de Oostvlietpolder gespaard. De kwestie speelde alweer een tijdje geleden, nl. in februari 2021.

Baggerwerk

In de sloten rond Tuinvereniging Oostvliet waren noodzakelijke baggerwerkzaamheden gepland in de sloten rondom de volkstuinen. De bagger bleek vervuild met asbest, die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is van asbesthoudende oeverbeschoeiing. Uit onder andere kostenoverwegingen heeft de gemeente besloten naast de bagger ook de asbesthoudende beschoeiing te verwijderen. Met het verwijderen van de asbesthoudende bagger zijn namelijk extra kosten gemoeid, omdat deze met beschermende maatregelen moet worden afgevoerd. Nu de hoogstwaarschijnlijke bron ook wordt verwijderd hoeft een volgende keer de bagger, mits niet alsnog vervuild, niet te worden afgevoerd.

Groene Kaartgebied

Met die asbesthoudende oeverbeschoeiing zijn bomen vergroeid, die bij verwijdering niet behouden kunnen worden. Omdat de Tuinvereniging in het Groene_Kaart-gebied ligt, was er voor 38 bomen een kapvergunning aangevraagd.

Vergissing

Na ampel speurwerk door de Bomenbond in de kaarten bij de kapaanvraag bleken 16 bomen weliswaar vergroeid met de oeverbeschoeiing, maar dan op plekken waar er geen asbest in zat. Bij navraag bleek het uitgangspunt om alleen te kappen waar dat noodzakelijk was voor het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing per ongeluk uit het oog verloren. Gelukkig kon de fout worden hersteld. De gemeente bedankte de Bomenbond voor zijn oplettendheid.

Bijzonder is dat inmiddels de nieuwe Leidse bomenverordening in werking is getreden: onder het nieuwe regime is de Groene Kaart afgeschaft en kunnen de bomen (mits een stamomtrek <45 cm) mogelijk zonder vergunning worden gekapt.

Natuurlijke oevers

Positief is wel dat waar de oeverbeschoeiing wordt verwijderd, natuurlijke oevers worden aangelegd. Ter compensatie voor de te kappen bomen worden er aan de tuinders nieuwe bomen aangeboden.

Leidse zaken

Zomer 2021

Terwijl de ontwikkelaars vooral lijken te bouwen voor de vrije sector koop en huur en er dus niets verandert aan de woningnood bij Leidse starters en werkende jongeren, raakt de openbare ruimte in de stad meer en meer verdicht en komt de natuur steeds verder in de knel. De fraaie afronding van de laatste stukjes Singelpark wegen niet op tegen de aanleg van snelfietspaden, nieuwe hoogbouw en sportpaleizen. Alsof er geen klimaatcrisis bestaat streeft de Lammenschans-driehoek naar de nominatie voor meest onherbergzaam gebied, wil het Stationsgebied daarin niet achterblijven en zijn de aanbevelingen voor meer biodiversiteit in het Bio Science Park de spreekwoordelijke bureaula in verdwenen.
Gelukkig zien we dat steeds meer inwoners van de stad zich zorgen maken over het verlies aan ruimte en groen. Zo is er actief ingesproken op plannen voor de herinichting van de Jan van Houtkade, de Kaasmarkt, de herinrichting rond de nieuwe sporthal aan de Boshuizerkade, het plein bij station Lammenschans en de gevolgen van de aanleg van nieuwe rioleringen in o.a. de Gasthuiswijk, de Professorenwijk en de Vogelwijk.
Door de toenemende alertheid van bewoners is de rol van de Bomenbond daarbij vaak vooral ondersteunend. In andere gevallen zwengelen we de discussie aan zoals bij de beoogde fietsbrug vanaf het Werninkterrein die een ongerept stukje natuur langs het laatste stuk van de Morsweg bedreigt.
Door de voortdurende druk van alle projecten ontbreekt het zicht op daadwerkelijke uitvoering van beleid zoals de door het college toegezegde verbeteringen op het gebied van compensatie van gekapte bomen (zie het rapport van de Rekenkamercommissie!), inzet van geld uit het Bomenfonds en uitvoering van het uitstekende advies van de stadsecoloog uit november 2019.

Het bestuur van de Bomenbond beraadt zich dan ook op zijn activiteiten voor de periode tot de verkiezingen in maart 2022 en verder, met als centrale vraag in hoeverre we de inzet van onze beperkte tijd laten dicteren door de bouwwoede van dit college of dat we ons meer gaan richten op politiek belangrijke keuzes tussen natuur en steen. Daarbij blijft de vertaling daarvan in verkiezingsprogramma’s een minstens zo belangrijke activiteit.

De komende maanden staan in het teken van onderzoek naar een aantal omvangrijke projecten, zoals de voorgenomen werkzaamheden aan riolering en waterberging in de Gasthuiswijk, fases I en II. In die gebieden staan in totaal ca 600 bomen waarvan nog moet blijken hoeveel er over zullen blijven na de herinrichting. Maar ook kleinere projecten gaan weer van start zoals de renovaties rond de Hoflaan en nieuwbouw aan het Bizetpad met zijn schuil- en broedplek voor een paartje ransuilen. De aanvraag voor een tijdelijke brug in de Poelwetering lijkt ook het nodige groen te gaan kosten. Het nalopen van afgeronde projecten vormt ook een vast agendapunt; zo hebben we gevraagd waar de beloofde aanplant van bomen in de Korte Vlietzone blijft…Bij al deze en nog veel meer projecten kunnen we ondersteuning gebruiken, dus meld u zich svp aan!

Voor nieuwe sporthal dreigt kap op vier plaatsen in groene zoom

Vorig jaar stemde de raad in met het plan voor de bouw van de sporthal aan de Boshuizerkade. Het raadsvoorstel was heel stellig: “Bestaande groene rand met bomen en water is uitgangspunt voor het ontwerp”. En wat zien bewoners tijdens de info avond in januari: op maar liefst vier plekken wordt de groene rand gekapt voor extra doorgangen! Lees voor meer informatie deze heldere brief van een bewoonster in het LD van 29 jan j.l.

Lees verder