Algemene Ledenvergadering: jaarvergadering 2012

Konvokaat voor de Jaarvergadering 2012op
donderdagavond zeventien mei 2012, twintig uur
te Leiden, Boommarkt 23, hotel Nieuw Minerva.
Geachte leden,
Ubentwelkomopbovengenoemdebijeenkomst,onzeJaarvergadering 2012, waarvoor de agenda en toelichting luiden zoals hieronder aan­ge­ge­ven.
Leiden, april 2012, BBR-bestuur.

BBR, jaarvergadering 2012, agenda
 1. Opening, agenda, berichten van verhindering e.a. mededelingen.
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering donderdagavond 10 nov. 2011.
 3. Secretarieel Jaarverslag 2011 en in 2012 doorlopende acties.
 4. Acties en activiteiten in 2012; bijenmarkt za. negen juni 2012.
 5. Financiën 2011: financieel jaarverslag en balans.
a) Toelichting penningmeester.
b) Rapportage en advies kascommissie.
c) Goedkeuringfinanciëlejaarstukken endéchargebestuurinzake2011.
 1. Financiën 2012.
a) Begroting en toelichting penningmeester.
b) Benoeming kascommissie inzake 2012.
 1. Voorstel contributieverhoging naar twaalf Euro per jaar ingaande 2013.
 2. Samenwerking met Het Bewaarde Land, de Leidse afdeling van Mi­lieu­de­fen­sie en andere organisaties voor na­tuur en milieu.
 3. Verkiezing nieuwe voorzitter en\of een ander bestuurslid.
Voorzitter Jan Hartstrais in 2009 voor drie jaar ge­ko­zen en daarom in2012volgensroosteraftredend.Dezit­ten­devoorzitterisnietbe­schik­baar voor herverkiezing. Ook de functie van vice-voor­zitter is va­cant.
 1. Verdere punten en rondvraag.
 2. Sluiting.

Tothetbeginvandevergaderingkanmenkandidatenvoordragenenkunnenkandidatenzichmelden.

Oproep extra Algemene Ledenvergadering

13-1-2011, 20.00, Leiden, Nieuw Minerva
Geachte leden,
Onze Bomenbond Rijnland heeft het moeilijk. Zeker na het heengaan van onze gewaardeerde, hardwerkende penningmeester. En door steeds lastiger wordende juridische procedures. Maar de Bomenbond is ook een taaie Eik, die stormen kan trotseren en soms takken opoffert om daarna weer verder te kunnen gaan en te kunnen groeien. Zij heeft met haar ruim 100 leden, bijna 16 jaar ervaringen en een fijn bestuur ook een enorme potentie!
Wel komt nu te veel werk neer op een te kleine groep actieve mensen, terwijl wij ons toch willen blijven inzetten voor en met u, en voor het groen in Rijnland. Daarom, en omdat het bestuur dringend versterking nodig heeft, is deze extra ALV ingelast. In het voorjaar komt de echte Jaarvergadering, waarop financieel verslag over 2010, secretarieel jaarverslag over 2010 en notulen van de ALV van 24-3-2010 worden behandeld.
Voor 13-1 ziet de agenda er nu als volgt uit:
1) Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2) Mededelingen en post
3) Voorstel voor de ALV met het verzoek aan u, ons als bestuur te machtigen in rechte op te treden (zie ad 3)
4) Bestuurssamenstelling (zie ad 4)
5) Wat verder ter tafel komt
6) Rondvraag
7) Sluiting door de voorzitter

Ad 3) Onlangs werd de Bomenbond bij een Verzoek om Voorlopige Voorziening niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 13, lid 4 ad II ad e, waarin staat dat het bestuur bij optreden in rechte toestemming moet hebben van de ALV. Daarom willen wij u voor op de ALV het volgende voorstel voorleggen:
De algemene ledenvergadering van de vereniging Bomenbond Rijnland, op 13-1-2011 te Leiden in vergadering bijeen,
Overwegende dat de bepaling in art. 13 lid 4 sub II onder e het Dagelijks Bestuur kan belemmeren om adequaat op te treden in bestuursrechtelijke procedures zoals onlangs bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank s’Gravenhage sector Bestuursrecht is gebleken,
Geeft hierbij algemene goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur om in rechte op te treden in bestuursrechtelijke procedures betreffende het doel van de vereniging zoals geformuleerd in artikel 2 van de Statuten.
Ad 4) Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook bij andere zaken kunnen wij versterking van het bestuur goed gebruiken. Gelukkig bleken 2 leden, Anton Coops en Diebert van Rhijn, bereid de Bomenbond te helpen met haar website.