Meer bomen in de stad

Naast onze eigen actie ‘Waarom staat hier nog geen boom?’ zijn er verschillende (particuliere) initiatieven voor het aanplanten van extra bomen in de stad en het in kaart brengen daarvan, zowel op openbaar terrein als op privéterrein.

Openbaar terrein:

  • Een bewoner heeft zelf een inventarisatie gemaakt waar in de stad locaties zijn om extra bomen te planten: meer dan 800!
  • de gemeente Leiden heeft samen met een aantal bewoners een inventarisatie gemaakt in de Stevenshof om in 2021 extra bomen aan te planten
  • Leiden 2022 (EU City of Science) kijkt naar de mogelijkheid om in 2022 365 bomen in de stad te planten, dit gaat om zowel bomen op openbaar als privé-terrein
  • Een aantal Leidenaren brengt de bomen in de stad in kaart: https://openbomenkaart.org

Privéterrein:

  • Initiatief om zaailingen uit de de Merenwijk beschikbaar te stellen voor inwoners
  • Het Jaar van de Tuin breidt het zaailingeninitiatief uit naar de gehele stad, zodat iedereen die dat wil straks een boompje kan planten.

Op uitnodiging van een ‘groene’ ambtelijke delegatie van de gemeente Leiden, waaronder de manager Klimaatadaptatie en Biodivers Vergroenen en de stadsecoloog, spraken de verschillende initiatiefnemers op 23 augustus 2021 met elkaar. Op privéterrein mag de eigenaar zelf besluiten een boom te planten. Als het gaat om het planten van bomen op openbaar terrein is de medewerking van de gemeente onmisbaar. De delegatie ‘groene’ ambtenaren die aan het gesprek deelnam, ziet nog veel beren op de weg als het gaat om bomen planten: politieke en praktische redenen staan het planten van bomen op openbaar terrein vaak in de weg. Toch lijkt de gemeente bereid mee te denken. De enthousiaste club bomenliefhebbers is vast besloten de gemeente hierbij te helpen!

We vertrouwen op een vruchtbare samenwerking die leidt tot meer bomen in de stad. Wordt vervolgd!

16 bomen gered van kap

Door wat uiteindelijk een vergissing blijkt, zijn 16 bomen in de Oostvlietpolder gespaard. De kwestie speelde alweer een tijdje geleden, nl. in februari 2021.

Baggerwerk

In de sloten rond Tuinvereniging Oostvliet waren noodzakelijke baggerwerkzaamheden gepland in de sloten rondom de volkstuinen. De bagger bleek vervuild met asbest, die naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is van asbesthoudende oeverbeschoeiing. Uit onder andere kostenoverwegingen heeft de gemeente besloten naast de bagger ook de asbesthoudende beschoeiing te verwijderen. Met het verwijderen van de asbesthoudende bagger zijn namelijk extra kosten gemoeid, omdat deze met beschermende maatregelen moet worden afgevoerd. Nu de hoogstwaarschijnlijke bron ook wordt verwijderd hoeft een volgende keer de bagger, mits niet alsnog vervuild, niet te worden afgevoerd.

Groene Kaartgebied

Met die asbesthoudende oeverbeschoeiing zijn bomen vergroeid, die bij verwijdering niet behouden kunnen worden. Omdat de Tuinvereniging in het Groene_Kaart-gebied ligt, was er voor 38 bomen een kapvergunning aangevraagd.

Vergissing

Na ampel speurwerk door de Bomenbond in de kaarten bij de kapaanvraag bleken 16 bomen weliswaar vergroeid met de oeverbeschoeiing, maar dan op plekken waar er geen asbest in zat. Bij navraag bleek het uitgangspunt om alleen te kappen waar dat noodzakelijk was voor het verwijderen van asbesthoudende beschoeiing per ongeluk uit het oog verloren. Gelukkig kon de fout worden hersteld. De gemeente bedankte de Bomenbond voor zijn oplettendheid.

Bijzonder is dat inmiddels de nieuwe Leidse bomenverordening in werking is getreden: onder het nieuwe regime is de Groene Kaart afgeschaft en kunnen de bomen (mits een stamomtrek <45 cm) mogelijk zonder vergunning worden gekapt.

Natuurlijke oevers

Positief is wel dat waar de oeverbeschoeiing wordt verwijderd, natuurlijke oevers worden aangelegd. Ter compensatie voor de te kappen bomen worden er aan de tuinders nieuwe bomen aangeboden.