Du Rieustraat Leiden – voor-en-na…

Een berichtje van onze oud-voorzitter:

In de Du Rieustraat in de Leidse Burgemeesterswijk stond een oude gymzaal. Voor die plek werd een nieuwbouwplan gemaakt, waarbij de gymzaal zou worden gesloopt maar ook de omliggende bomen worden gekapt. Dit zeer tegen de zin van de buurtbewoners, die liever hun rustieke plekje hadden behouden. Helaas legde men de wensen van de bewoners naast zich neer en begin 2016 verdwenen zowel de gymzaal als de mooie grote bomen.
Het resultaat zie je op de tweede foto…
Jan Hartstra

Du Rieustraat Leiden

 

Algemene ledenvergadering 2016

Theehuis Tuin van Noord
We verwachten deze week de aankondiging dat de aanmelding van bomen voor opname op de nieuwe Groene Kaart start.
Aanmelding van bomen kan niet door individuele burgers gebeuren. We moeten dus besluiten, welke rol de Bomenbond hierin wil spelen. Daarom deze wat overhaaste Algemene Ledenvergadering 2016.

Plaats en tijd
De vergadering is:
* zaterdag 23 april
* van 15.00 tot 17.00 uur
* in het Theehuis in de Tuin van Noord (hierboven afgebeeld). Adres: Joop Vervoornpad 1, Leiden

Agenda
Naast de Aanmeldingen Groene Kaart staan de volgende punten op de agenda:
– Verslag vorige ALV
– Samenstelling bestuur
– Financieel jaarverslag
– Juridische zaken
– Wat verder ter tafel komt

Vergaderstukken
De stukken vind je hieronder in digitale vorm.
Agenda jaarvergadering 2016
Criteria Nadere Regels Bomenverordening 2015
Bomenverordening 2015
Groene Kaart 2012
Interim Groene Kaart (Pas op: groot bestand, laden duurt lang!) + handleiding
Verslag jaarvergadering 2015

Bestuurslid worden?
Op de positie van voorzitter na zijn alle functies vacant. Meldt u dus aan als secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid!

Contributie
Tot slot: de contributie voor 2016. We herinneren u er vriendelijk aan om (liefst per omgaande) uw Contributie voor 2016 (nog steeds minimaal €10, meer mag ook) over te maken op rekening
NL49 INGB 0004 5695 84

Bij voorbaat dank en graag tot ziens op de ALV zaterdag 23 april!

Save

Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Vrouwe Justitita boomDankzij de inzet van de Bomenbond en haar advocaat is de nieuwe Bomenverordening 2015 afgelopen donderdag aangenomen met drie belangrijke wijzigingen op de oorspronkelijke tekst.

Het heeft lang geduurd en de gemeenteraad heeft er maar liefst drie keer over vergaderd, maar de Leidse Bomenverordening 2015 is nu vastgesteld.
In het eerste ontwerp van de verordening zag het er niet best uit voor de bomen in de stad: vrijwel alle bomen behalve die op de Groene Kaart zouden zonder vergunning gekapt mogen worden. We hebben ons stevig ingezet en met resultaat. Er zijn een aantal belangrijke verbeteringen op het oorspronkelijke ontwerp door de gemeenteraad aangenomen.

  • Bomen in de openbare ruimte mogen niet gekapt worden zonder vergunning als de stamomtrek 45 cm of meer is (14,3 cm diameter of meer dus).
    De wethouder had dit op 60 cm willen stellen.
  • Voor het kappen van bomen op volkstuinen blijft een vergunning nodig, als de stam een omtrek van 30 cm of groter heeft (9,6 cm diameter of meer). De volkstuinen staan op de Groene kaart en voor de bomen die hierop staan blijven de regels van de Groene kaart gelden.
  • Tot slot zijn er wijzigingen doorgevoerd die het makkelijker maken om een boom op de Groene Kaart geplaatst te krijgen en gaat de gemeente de communicatie over het beheer van bomen verbeteren. Ook vergunningsvrij kappen onder het mom van ‘beheer’ is dus van tafel!

We hebben een aparte pagina waarop jealle stukken rond de Bomenverordening 2015 van de gemeente Leiden kunt terugvinden: Bomenverordening 2015.

Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

Herfstblaadjes
De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015.

Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere:

  1. De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de Stadsberichten,
  2. Het concept gaat niet in op verschillende beleidsmogelijkheden maar slechts op de ene door het College voorgestane weg,
  3. Het voorstel geeft onvoldoende informatie om adequate beoordeling mogelijk te maken, zo ontbreekt een evaluatie van de Bomenverordening 2012 en wordt niet duidelijk hoeveel bomen nu wel of niet onder de Vergunningplicht gaan vallen,
  4. De Raadsleden hebben geen inzage gehad in de oorspronkelijke bezwaarschriften maar slechts in een door het College opgestelde samenvatting.

Op grond van deze omissies wordt het College verzocht de lopende, onjuiste inspraakprocedure te schorsen of de concept Verordening in te trekken.

19 november bespreking concept-Bomenverordening 2015

Bomenbond RijnlandOpenbare bespreking concept-Bomenverordening
Op donderdag 19 november bespreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden de concept-Bomenverordening 2015. De bijeenkomst is om 21:30 in het Stadhuis. Iedereen is welkom en voor koffie en thee wordt gezorgd. Hoe meer leden van de Bomenbond aanwezig zijn, hoe beter!

Nieuwe bomenverordening nog slechter dan huidige
Het college schrijft in een toelichting: “De Bomenverordening 2015 met Groene Kaart biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in de stad dan de vigerende Bomenverordening”.
Wij bestrijden dit.

De Bomenverordening 2015 maakt het kappen van nog meer bomen vergunningvrij dan nu al het geval is. Van de vier bomen in Leiden kunnen er straks drie zonder vergunning worden gekapt. Dit terwijl Leiden volgens de Universiteit van Wageningen nu al de op één na minst groene gemeente is.

Geen overleg met de Bomenbond
Drie van de vier bomen kunnen straks zonder vergunning worden gekapt! Tenminste, als de gemeenteraad het voorstel van het college overneemt. De Bomenbond roept raadsleden op het voorstel niet over te nemen en het college te vragen alsnog in overleg te treden met de Bomenbond, iets dat het tot nu toe heeft nagelaten. De hele inspraakprocedure rammelt aan alle kanten, maar het ergste is nog wel dat de conceptverordening de bescherming nog verder vermindert.

Tijdens de inspraakbijeenkomst op 27 oktober heeft Rolf het standpunt van de Bomenbond ook al ingebracht. Lees hier de tekst van zijn inspraakbijdrage.