De nieuwe Leidse bomenverordening

Vlak voor kerst 2023 heeft de Leidse gemeenteraad de nieuwe bomenverordening aangenomen. Het traject ernaar toe was voor de Bomenbond intensief. We geven hier een korte terugblik.

Participatie

De concepttekst kregen we eind 2022 aangeleverd en begin dit jaar startte een overleg tussen Bomenbond en ambtenaren over de inhoud. Nog steeds is het bijzonder dat de Bomenbond op deze manier betrokken werd in het proces en dat waarderen we zeer. In 4 gesprekken en 5 schriftelijke rondes hebben we commentaar geleverd op de tekst. Op een flink aantal wezenlijke wijzigingen hebben we discussie gevoerd, maar bereikten we geen overeenstemming. Deze verschillen hebben we in een gezamenlijk memo aan de wethouder gepresenteerd.

Zienswijze

Vlak voor de zomer was de tekst gereed en werd deze na vaststelling door het college gepubliceerd en stond deze open voor inspraak. De Bomenbond had al aangekondigd een zienswijze te zullen schrijven. Om het belang van onze geschilpunten onder de aandacht te brengen van andere belangenorganisaties in de stad hebben we een oproep gedaan. Hoewel de technische juridische teksten lastig te lezen waren, hebben we 22 parken en wijkverenigingen bereid gevonden onze zienswijze mee te ondertekenen.

Gemeenteraad

In het najaar bij de behandeling in de Commissie Leefbaarheid heeft de Bomenbond ingesproken (lees hier de inspraaktekst) en gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de partijen in de Raad. Uit de vele punten in onze zienswijze hebben we een beperkte keuze aan de Raadsleden voorgelegd. Deze zijn grotendeels in hun bijdragen in de commissievergadering van 14 december 2023 teruggekomen. De Raadsleden hebben zich ingespannen om de complexe, technisch juridische wijzigingen te doorgronden en waar nodig wijzigingen voor te stellen. Twee punten hebben tot een amendement in de Raad geleid. Hiervan is  het amendement van de CU (samen met PvdD en SP) over de procedure bij vergunningsvrije kap van kwarrende bomen helaas weer ingetrokken. Het amendement van de SP (samen met CU en PvdD) over een vóóropname van bomen op een beoogd bouwterrein is met alleen de VVD tegen met meerderheid aangenomen.

Deze vóóropname was geschrapt in het voorstel voor de nieuwe Beleidsregel. Goed dat deze vroege inventarisatie nu in de Verordening is verankerd. Deze opname moet niet worden verward met de wettelijk voorgeschreven ‘quick scan’ op met uitsterven bedreigde flora en fauna of de BomenEffectAnalyse wanneer de tekeningen voor een nieuw gebouw of weg al vast staan. Het gaat om een eerste inventarisatie van bomen en struiken op een bouwkavel zodat gemeente en bouwer zich bewust zijn van wat er op dat kavel eigenlijk aan bomen en struiken staat en wat daarvan bij voorkeur behouden moet blijven. In lijn met het advies van de stadsecoloog leek ons dit een primaire taak voor de gemeente maar nu de Raad deze actie bij de bouwer heeft neergelegd zullen we nog scherper volgen hoe dit amendement in de praktijk wordt ingevuld.

Wat heeft het opgeleverd?

Dankzij input van de Bomenbond is er een regeling voor noodkap in de verordening terecht gekomen. De procedure wanneer bewoners (of de Bomenbond) het niet eens zijn met de door de gemeente gepubliceerde lijst met bomen die via beheerkap (dus zonder vergunning) worden gekapt, staat nu alleen in de Beleidsregel beschreven.

Tijdens het gehele participatietraject hebben we ons steeds afgevraagd wat onze inzet (tijdrovend, doorgronden van verschillen in de juridische teksten, overtuigen van ambtenaren, bondgenoten, wethouder, raadsleden) nu feitelijk zou opleveren en heeft opgeleverd en of dat het waard was. Het antwoord is niet eenvoudig te geven, maar wij denken dat het op de een of andere manier zijn nut heeft gehad. Onbevredigend blijft dat we het ambtelijk apparaat niet genoeg konden overtuigen van onze standpunten.