WOO verzoek Bomenbond over plannen Vlietland blijft staan

Eerder schreven we al over ons WOO verzoek ten aanzien van documenten over Vlietland. Deze documenten betreffen de door onafhankelijke bureaus uitgevoerde ecologische onderzoeken (naar o.a. vleermuizen, vogels en zoogdieren in het gebied), de boominventarisatie en de daarop gebaseerde activiteitenplannen.

Ontwikkelaar Dutch Lake Residence maakte bezwaar tegen openbaarmaking van de stukken. Tijdens een hoorzitting van de bezwarencommissie van de provincie op 30 maart jl. hebben wij gezegd dat wij deze stukken toch willen ontvangen: de ontheffingsaanvragen voor de grondwal en het beoogde recreatiepark zijn weliswaar ingetrokken, maar de onderzoeken en activiteitenplannen blijven relevant. Het zou immers kunnen dat opnieuw een aanvraag wordt ingediend.

Positief bericht

Op maandag 15 mei ontvingen wij bericht van de provincie. Tot onze vreugde heeft de bezwarencommissie advies uitgebracht in ons voordeel. De provincie heeft dit advies overgenomen en besloten dat de stukken die wij vroegen openbaar mogen worden.

We hebben de stukken echter nog niet: Dutch Lake Residence kan bezwaar aantekenen tegen dit besluit. Dat moet wel binnen 6 weken worden gedaan. Wij wachten het af.