Bomenkap bij Lammebrug en Europaweg

In december 2022 heeft de Bomenbond Rijnland een zienswijze ingediend op de partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en Milieu effectrapportage voor de Europaweg (N206). Het doel van de aanpassingen is de doorstroming van het autoverkeer. Al in 2014 was het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Nu gaat het om wijzigingen op dat eerdere plan, zoals een lichte verschuiving van de Europaweg.

Van Lammebrug richting Europaweg
De Lammebrug wordt vervangen door een nieuwe brug in verband met nagestreefde betere verkeersdoorstroming (foto: Eduard Groen)

Tien jaar geleden is door Provinciale Staten Zuid-Holland het besluit genomen om de Rijnlandroute aan te leggen en daarmee ook deze aanpassingen aan te brengen. Er is toen veel en heftig door burgers en actiegroepen geprotesteerd tegen de Rijnlandroute. Redenen voor die protesten waren onder andere dat tijdens de klimaatcrisis geen groen verloren mag gaan, CO2-uitstoot minder moet in plaats van meer en dat problemen rondom (auto)mobiliteit niet door de RijnlandRoute gaan worden opgelost.

Nadat het besluit voor de Rijnlandroute was genomen, is de Bomenbond Rijnland de vinger aan de pols blijven houden voor de bomen, dieren en biodiversiteit van het gebied rondom de RijnlandRoute. Dat geldt voor alle delen van het tracé en dus ook voor de Europaweg en het Lammenschansplein. We hebben onze zienswijze ingediend en zijn rondgeleid in het gebied. Op onze vragen en op onze zienswijze hebben we antwoord gekregen. Zo wordt in het verlichtingsplan rekening gehouden met vleermuizen en zal vooraf een ecologisch protocol worden opgesteld. De bomencompensatie zal zoveel mogelijk binnen het gebied worden uitgevoerd en zo veel mogelijk met inheemse soorten. Binnen de mogelijkheden van het provinciaal inpassingsplan is met onze wensen rekening gehouden.

Het Ontwerpbesluit Bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg is door de gemeente Leiden ter inzage gelegd tot 13 maart 2023.

De Bomenbond Rijnland heeft daarom geen aanleiding gezien verder bezwaar te maken. Zoals het er nu naar uitziet worden maximaal 333 bomen gekapt. Daarnaast worden ook 155 bomen gekapt vanwege het verwijderen van 2740 m2 bosperceel.

Ten aanzien van de te kappen 333 bomen. Door ‘ontwerp maatregelen zouden er daarvan 20 kunnen worden gespaard en door maatregelen tijdens de uitvoering nog eens 54. Het totaal van deze kap zou dan neerkomen op 279 bomen. Daarvoor worden dan 392 bomen ter compensatie aangeplant (zie ook de bijgevoegde tabel).

Ten aanzien van de te kappen bospercelen. Voor de te verwijderen 2740 m2 met 155 te kappen bomen komt door herplant 1540 m2 terug, met daarin 123 bomen.

Wij hebben gevraagd het Definitief Ontwerp te mogen ontvangen en of wij bericht kunnen krijgen als wordt afgeweken van het bomencompensatieplan en de natuurinclusieve maatregelen. Wij blijven de vinger aan de pols houden, ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden..

Zicht op de Oostvlietpolder vanaf de Europaweg
De automobilist heeft vrij zicht op de Oostvlietpolder (foto: Eduard Groen)

Voor de toekomst willen wij een discussie over de eertijds gekozen uitgangspunt om het zicht vanuit de auto op het landschap zo open mogelijk te houden. Om die reden worden er maar weinig bomen langs de Europaweg aangeplant. Juist het perspectief van wandelaars en van de dieren in de polders zou zwaarder moeten wegen. Hun verblijf in het gebied is juist gebaat bij meer bomen en struweel langs de weg, waardoor de natuur in de polder wordt afgeschermd van het toenemende autoverkeer.

(tekst: Monique Lamers, Eduard Groen, Anne Sytske Keijser)