Problemen rond bomen en oever Bio Science Park

De Bomenbond merkte drie overtredingen op bij een bouwlocatie in het Leiden Bio Science Park: een ecologische oever met rietorchissen werd volgestort met aarde, een aantal bomen werd gerooid zonder kapvergunning en er werd niet gewerkt volgens het zgn. bomenprotocol.

In het Bio Science Park (BSP) wordt druk gebouwd en herontwikkeld. Reden voor Groen Links Leiden om al onder het vorige college te pleiten voor een actieplan voor bevordering van de biodiversiteit in het BSP en uiteindelijk kwam er een adviesrapport Bio Divers Leiden Bio Science Park. Goede voornemens, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

Ecologische oever verwoest

Langs het zuidelijke deel van de Zernikedreef loopt een fietspad tussen twee sloten, genaamd de Trambaan. De zuidelijke sloot wordt volgens de plannen volgestort en de noordelijke sloot wordt behouden en verbreed (in het eerste plan zou deze ook worden volgestort). Van die noordelijke sloot werd de zuidelijke oever als ecologisch waardevol bevonden en mocht blijven.
Helaas bleek vorige week dat tegen alle duidelijke afspraken in precies díe oever van de sloot nu is bedekt met een laag aarde, wat het einde betekent van een schitterende oever, en de rietorchissen die daar stonden.

Bomenkap en bomenprotocol

Bij Project MORE (de herontwikkeling van het gebied rond het Universitair Sportcentrum – tussen de Plesmanlaan en de Einsteinweg) werden meer dan de vergunde 13 bomen gekapt. 
Verder heeft de Bomenbond geconstateerd dat er op de bouwlocatie van More niet wordt gewerkt volgens het bomenprotocol: er is grond opgebracht binnen de kroonprojectie van de bomen, waardoor de grond verdicht en wateropname minder goed mogelijk zal zijn. Voor deze bomen is nog geen kapvergunning aangevraagd; deze bomen dienen daarom op een juiste wijze te worden behandeld: niet ophogen binnen de boomprojectie en afschermen van de stam om beschadigingen te voorkomen.

Vragen aan gemeente

De Bomenbond heeft op 23 september per brief aan het college van B&W gevraagd hoe deze deze overtredingen hebben kunnen gebeuren, welke lessen hieruit zijn geleerd voor wat betreft toezicht en handhaving, wat de handhaving richting vergunninghouder zal zijn en wat de voornemens zijn voor compensatie en/of zo goed mogelijk herstel van de oude situatie. Zie ook de vragen van de Partij voor de Dieren Leiden en Leiden Participeert van 28 september aan het college van B&W van de Gemeente Leiden.

Trambaan nieuwe situatie
Rietorchissen op de oever in de oude situatie