Uitspraak Europees hof over nieuwe Omgevingswet

De afgelopen jaren is gewerkt aan een wetswijziging om van 26 wetten naar één nieuwe Omgevingswet te komen.

“De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. ” (Rijksoverheid)

Ingewikkelde wetgeving, waarvan de invoering nu al 3 keer is uitgesteld. De nieuwe beoogde invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 januari 2022.

Participatie en bezwaar

In de nieuwe wet staat het vroegtijdig betrekken van burgers bij ontwikkelingen in de leefomgeving voorop. Dit zou een belangrijke verbetering in de dagelijkse praktijk zijn. Maar de nieuwe Omgevingswet beschrijft niet hóe deze participatie er precies uit moet zien. Dat mogen overheden en initiatiefnemers van plannen zelf bepalen. De tekst in de wet laat echter veel ruimte en gemeenten die al proberen te werken op basis van de nieuwe Omgevingswet schieten vaak tekort met hun participatietrajecten. En als vervolgens aan deze ‘participatie’ is voldaan worden de mogelijkheden van beroep beperkt.

Verdrag van Aarhus

De Rechtbank Limburg had hier vraagtekens bij en heeft een casus voor advies voorgelegd aan het Europees Hof. Het Europees Hof heeft daarover uitspraak gedaan op 14 januari 2021 en stelt vast dat voor rechtspersonen die opkomen voor milieubescherming en belanghebbende zijn, de toegang tot de rechter afhankelijk te stellen van deelname aan een voorbereidingsprocedure, in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Inwoners (en rechtspersonen) kunnen op basis van Nederlands recht de toegang tot de rechter niet worden onthouden. Hier zitten nog wel enkele restricties aan vast. Tegen de uitspraak van het Europees Hof is geen beroep meer mogelijk.

Lees verder op het Blog van de Natuur en Milieu federatie Zuid-Holland.