Algemene Ledenvergadering: jaarvergadering 2012

Konvokaat voor de Jaarvergadering 2012op
donderdagavond zeventien mei 2012, twintig uur
te Leiden, Boommarkt 23, hotel Nieuw Minerva.
Geachte leden,
Ubentwelkomopbovengenoemdebijeenkomst,onzeJaarvergadering 2012, waarvoor de agenda en toelichting luiden zoals hieronder aan­ge­ge­ven.
Leiden, april 2012, BBR-bestuur.

BBR, jaarvergadering 2012, agenda
 1. Opening, agenda, berichten van verhindering e.a. mededelingen.
 2. Verslag Algemene Ledenvergadering donderdagavond 10 nov. 2011.
 3. Secretarieel Jaarverslag 2011 en in 2012 doorlopende acties.
 4. Acties en activiteiten in 2012; bijenmarkt za. negen juni 2012.
 5. Financiën 2011: financieel jaarverslag en balans.
a) Toelichting penningmeester.
b) Rapportage en advies kascommissie.
c) Goedkeuringfinanciëlejaarstukken endéchargebestuurinzake2011.
 1. Financiën 2012.
a) Begroting en toelichting penningmeester.
b) Benoeming kascommissie inzake 2012.
 1. Voorstel contributieverhoging naar twaalf Euro per jaar ingaande 2013.
 2. Samenwerking met Het Bewaarde Land, de Leidse afdeling van Mi­lieu­de­fen­sie en andere organisaties voor na­tuur en milieu.
 3. Verkiezing nieuwe voorzitter en\of een ander bestuurslid.
Voorzitter Jan Hartstrais in 2009 voor drie jaar ge­ko­zen en daarom in2012volgensroosteraftredend.Dezit­ten­devoorzitterisnietbe­schik­baar voor herverkiezing. Ook de functie van vice-voor­zitter is va­cant.
 1. Verdere punten en rondvraag.
 2. Sluiting.

Tothetbeginvandevergaderingkanmenkandidatenvoordragenenkunnenkandidatenzichmelden.