Oproep extra Algemene Ledenvergadering

13-1-2011, 20.00, Leiden, Nieuw Minerva
Geachte leden,
Onze Bomenbond Rijnland heeft het moeilijk. Zeker na het heengaan van onze gewaardeerde, hardwerkende penningmeester. En door steeds lastiger wordende juridische procedures. Maar de Bomenbond is ook een taaie Eik, die stormen kan trotseren en soms takken opoffert om daarna weer verder te kunnen gaan en te kunnen groeien. Zij heeft met haar ruim 100 leden, bijna 16 jaar ervaringen en een fijn bestuur ook een enorme potentie!
Wel komt nu te veel werk neer op een te kleine groep actieve mensen, terwijl wij ons toch willen blijven inzetten voor en met u, en voor het groen in Rijnland. Daarom, en omdat het bestuur dringend versterking nodig heeft, is deze extra ALV ingelast. In het voorjaar komt de echte Jaarvergadering, waarop financieel verslag over 2010, secretarieel jaarverslag over 2010 en notulen van de ALV van 24-3-2010 worden behandeld.
Voor 13-1 ziet de agenda er nu als volgt uit:
1) Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
2) Mededelingen en post
3) Voorstel voor de ALV met het verzoek aan u, ons als bestuur te machtigen in rechte op te treden (zie ad 3)
4) Bestuurssamenstelling (zie ad 4)
5) Wat verder ter tafel komt
6) Rondvraag
7) Sluiting door de voorzitter

Ad 3) Onlangs werd de Bomenbond bij een Verzoek om Voorlopige Voorziening niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 13, lid 4 ad II ad e, waarin staat dat het bestuur bij optreden in rechte toestemming moet hebben van de ALV. Daarom willen wij u voor op de ALV het volgende voorstel voorleggen:
De algemene ledenvergadering van de vereniging Bomenbond Rijnland, op 13-1-2011 te Leiden in vergadering bijeen,
Overwegende dat de bepaling in art. 13 lid 4 sub II onder e het Dagelijks Bestuur kan belemmeren om adequaat op te treden in bestuursrechtelijke procedures zoals onlangs bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank s’Gravenhage sector Bestuursrecht is gebleken,
Geeft hierbij algemene goedkeuring aan het Dagelijks Bestuur om in rechte op te treden in bestuursrechtelijke procedures betreffende het doel van de vereniging zoals geformuleerd in artikel 2 van de Statuten.
Ad 4) Wij zijn dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Ook bij andere zaken kunnen wij versterking van het bestuur goed gebruiken. Gelukkig bleken 2 leden, Anton Coops en Diebert van Rhijn, bereid de Bomenbond te helpen met haar website.