Algemene Ledenvergadering mei 2017

De voorjaars-ALV komt er weer aan! We vergaderen net als afgelopen herfst in het mooie oude schoolpand van Old School.
De stukken zijn al per e-mail verstuurd maar kun je ook hier raadplegen:
Agenda
Verslag ALV oktober 2016
Financieel overzicht
Terugblik en Beleidsplan 2017
Een uitgebreid financieel jaarverslag vind je elders op de site, op de pagina met alle jaarstukken.

Naast het verslag over het afgelopen jaar gaan we het vooral hebben over de komende periode. Er lopen verschillende projecten waar extra vrijwilligers van harte welkom bij zijn.

Wanneer?  Zaterdag 13 mei, van 14:00 – 16:00 uur
Waar?  Old School, Pieterskerkhof 4a, Leiden
By Dqfn13 CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

SaveSave


Toen en nu: Nieuwe Beestenmarkt, Leiden

Bij alle werkzaamheden rond de Lammermarkt en de Nieuwe Beestenmarkt in Leiden zijn de nodige bomen gesneuveld. Oud-voorzitter Jan Hartstra heeft uit zijn archief twee fotos uit 1996 opgediept, waarop de bomen nog in volle glorie staan… nu is het een kale stenige bedoening.


SaveSave


Groene kaart 2017 – wat is de waarde?


Tussen 2 maart en 2 mei 2017 kunnen er weer bomen worden aangemeld voor de Groene Kaart van Leiden.
Op de gemeentelijke website vind je op de pagina over bomen de link naar het aanmeldformulier. Let op: je moet met je Digid inloggen om bij het formulier te komen!
Per boom die je wilt aanmelden, moet telkens een nieuw formulier ingevuld worden.

Bomenbond doet dit jaar geen aanmeldingen
De Bomenbond organiseert dit jaar niet een collectieve aanmelding zoals vorig jaar. Na onze actie in 2016, waarbij we met vrijwilligers en experts bomen geïnventariseerd hebben, is een groot aantal aanmeldingen voor de Groene Kaart 2016 afgewezen. Dat waren vooral de aanmeldingen van zogeheten boomgebieden (vooral kleine parkjes) en boomstructuren (rijen bomen langs langere straten).

De Bomenbond heeft bezwaar aangetekend tegen deze afwijzingen. Het bestuur kiest ervoor om eerst de behandeling van dat bezwaar af te wachten en zo duidelijkheid te krijgen over de uiteindelijke waarde van de Groene Kaart.

Onduidelijkheid over beoordelingscriteria
Het College stelt in haar besluit van 11 oktober 2016: “… de beoordelingscriteria uit de Nadere Regels [zijn] dermate ruim en subjectief te interpreteren dat dit ertoe heeft geleid, dat bijna alle overgebleven aangemelde bomen voldeden aan opname op de Groene Kaart. Dit is in onze ogen een ongewenste situatie.(…) Een onwenselijke situatie want naar onze mening dient de Groene Kaart als extra beschermings-module boven de Bomenverordening voor “het neusje van de zalm” aan bomen in Leiden. “

Omdat de huidige aanmelding voor de Groene Kaart 2017 weer dezelfde criteria hanteert bestaat er helaas nog geen duidelijkheid over de “zalm” die in de ogen van de gemeente kwalificeert voor opname op de Kaart.

foto: Stadskrant gemeente LeidenLeiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Hoofdstraat Leiderdorp in de winterHet nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen…

De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst aan te vullen en te verbeteren. De tekst vind je hieronder.

Dinsdagavond 6 december wordt het Bomenbeleidsplan 2017 door de Raad besproken in het Politiek Forum.
Heb je dinsdagavond tijd? Kom dan ook om 20:00 naar het gemeentehuis.  Een volle publieke tribune kan helpen de Raad te overtuigen, dat dit plan herzien moet worden.

De volgende tekst hebben wij naar de gemeenteraad van Leiderdorp gestuurd:

Na het lezen van het Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp vroeg ik mij af of het glas nu halfvol of halfleeg was.

Halfvol als je het stuk leest als een scriptie van een stagiair die in kaart brengt in welke omgeving (wetgevend, kader stellend maar ook geografisch) de gemeente Leiderdorp aan het onderwerp ‘Bomen’ moet werken. Informatief maar niet meer dan dat.

Halfleeg als je na lezing moet constateren dat er blijkbaar niets fundamenteels aan het beleid hoeft te worden bijgesteld, er kennelijk geen extra of anders gerichte inzet van budget of menskracht nodig is en het goed gaat met de bomen in Leiderdorp omdat ze veilig zijn en welgeteld voor iedere inwoner een halve boom beschikbaar is. Visie en ambitie lopen door elkaar heen, zoals uit de tekst op blz 15 blijkt:

Visie: Veilige, kwalitatief goede bomen.
Leiderdorp heeft als ambitie alle bomen binnen de gemeentegrenzen duurzaam en effectief te beheren.

Ambitie: Samenwerken en verbinden.
De gemeente wil voor haar bomen deze ambitie bereiken door te investeren in: Kwalitatief goed, veilig en gezond bomenbestand, Beschermen en versterken van groen (ook van natuurnetwerk van waardevolle natuurgebieden) en Vergroten van betrokkenheid van de inwoners van Leiderdorp.

Waar er sprake zou kunnen zijn van een ongemakkelijke waarheid, nl dat de gemeente Leiderdorp misschien wel koploper is binnen de omringende gemeentes als het gaat om het kappen van bomen, wordt zorgvuldig omgesprongen met de presentatie van het schaarse cijfermateriaal. Op blz. 20 wordt een grafiek getoond met per periode de aantallen aangeplante bomen die er nu nog staan. Wat hierbij ontbreekt is welk percentage deze overlevers vormen van het totale aantal bomen dat in die jaren is aangeplant.

Met andere woorden: wanneer heeft de meest grootschalige bomenkap voor met name infrastructurele werken plaatsgevonden en is daarvoor intussen in voldoende mate gecompenseerd?

Gelet op de toonzetting van deze nota verwacht ik niet dat het College van B&W zich hierover uit wil spreken. Focus ligt op het bedwingen van de kennelijk gevaarlijke aard van de Leiderdorpse bomen (het woord ‘veilig’ komt opvallend vaak voor) en het uitgangspunt dat het bij het bomenbeleid vooral moet gaan om de kwaliteit en niet om de kwantiteit.

Ook het open zetten van de deur open voor kapaanvragen vanwege de wenselijk geachte plaatsing van zonnecollectoren (blz 32) geeft te denken, net als de magere invulling van de sleutelwoorden ‘Samenwerken en Verbinden’ met slechts het noemen van het MEC en het door inwoners meedenken en meebeslissen over groen en bomen. Die samenwerking wordt meteen ook weer ingeperkt met toevoegingen als ‘waar mogelijk’ en ‘binnen gestelde kaders’.

Al met al een nota die niet af is, die is blijven steken in defensief beschrijven van kaders en die op cruciale punten niet doorpakt. Zo moet, uitgaande van de gemiddelde houdbaarheidsduur van bomen in stedelijke omgeving van 30 tot 40 jaar, op afzienbare termijn een fors deel van de bejubelde 17000 bomen worden vervangen. Welke reserveringen en planningen worden daarvoor gehanteerd? Terecht wordt gewezen op de schade die bekabelaars soms aan het wortelgestel van bomen aanbrengen. Daar moet een Bomenwacht voor worden ingesteld (blz 41). Zelfs wanneer dit wordt beperkt tot schouw vooraf en na het dichten van de sleuven (hoe kun je dan effectief wortelschade zien?) is het de vraag of deze uren budgetneutraal kunnen worden bekostigd.

En hoe wordt in het kader van de beoogde Samenwerking en Verbinding tijdig maar kennelijk wel zonder extra kosten gecommuniceerd met de burgerij over soort en eigenschappen van die blad- , vrucht- en tak-verliezende, insecten- en schaduwoverlast gevende, ruimte innemende, onze veiligheid in gevaar brengende griezelige objecten, ook wel genaamd: BOMEN?

Kortom: geachte leden van de Raad van de Gemeente Leiderdorp, neem alstublieft uw verantwoordelijkheid en neem geen genoegen met dit nog onvolledige product waarin aan de positieve kanten van groen zegge en schrijve één bladzijde (blz 23) van de in totaal 56 pagina’s is besteed…

Met hoopvolle groet,
Bomenbond Rijnland


Gedicht van Rolf

Voor de ALV heeft onze voorzitter Rolf weer een gedicht geschreven. Hieronder kun je het alvast lezen.

De vereniging groeit gestaag
leden en buitenlui kloppen aan
ze komen wel eens ver hier vandaan
met een melding, bericht of vraag

Een groene kaart geven we nog niet
daar zijn de lintjes voor
die we doorknippen op het juiste spoor
Rijnlandroute, Oranjepark en Kanaalweg zonder riet

Overleg, onderhandelen, vergunningen en fraaie bomen
we zullen er toch niet onder komen
en vragen maar of dat nou nog voor kan komen

De Kooi, het OBSP-park met Stal
Oostvliet, de Vrouwenweg en het Rhijnhof
we zien bomen kiemen uit het aardse stof

gedicht-rolf-2016


29 oktober ALV

Zaterdag 29 oktober is er weer een algemene ledenvergadering van de vereniging. Je bent van harte welkom in ‘Old School’ in Leiden. We beginnen om 14:00 uur.

Belangrijke agendapunten zijn:
– nieuwe bestuursleden
– commissies die zich op specifieke onderwerpen gaan richten
– en natuurlijk voortgang van de Groene Kaart

Datum: zaterdag 29 oktober 2016
Tijd: 14:00 -16:00 uur
Locatie: Old School, Pieterskerkhof 4a in Leiden

old-school-leidenBy Dqfn13 CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons


Boomvalken terug in Bio Science Park

Vorig jaar zijn in het Bio Science Park honderden bomen gekapt, waaronder een boom waarin een paar boomvalken was neergestreken. Ook de boom met het nest en alles er omheen. Ter compensatie werden verderop kunstnesten geplaatst. Een schrale vergoeding voor de aangerichte schade.

Boomvalken zijn kleine valken die insecten en kleinere vogels eten. Ze kunnen zelf geen nesten bouwen – ze gebruiken oude nesten van kraaien en eksters. Boomvalken zijn zeldzaam, ze staan op de Rode Lijst van beschermde diersoorten.

Maar… er is prachtig nieuws. Want dit jaar heeft een paar boomvalken gebroed in een van de kunstnesten!
Op de foto de oudervogel op de rand van het nest nadat de eieren zijn uitgekomen.

Foto met dank aan Gert Jan van Pelt.
Het verhaal over de kap vind je op de site van onze advocaat. Boomvalk Leiden


1500 bomen aangemeld voor Groene Kaart!

Groene Kaart Leiden 2012Alle personen en organisaties die bomen hebben aangemeld voor de Leidse Groene Kaart  hebben op 11 juli een brief gehad van de gemeente.
Hierin stond in elk geval het blije bericht dat er in totaal maar liefst 1500 bomen zijn aangemeld voor de nieuwe Groene Kaart!

Vertraging bij verwerking door gemeente
Maar… Er zijn veel meer bomen aangemeld dan verwacht en daar loopt de gemeentelijke molen op vast. Het College heeft nu besloten de behandeltermijn met 3 maanden te verlengen. Dat betekent dat de termijn waarop het concept-besluit van het College over de nieuwe Groene Kaart kan worden ingezien nu niet op 11 juli start maar op 10 oktober (tot en met 18 november).

Net als iedereen die heeft bijgedragen aan de inventarisatie van de Bomenbond in mei vinden we dit jammer. Zo blijft onduidelijkheid bestaan over het nut van de Groene Kaart en weten we voor onze komende inventarisatieronde niet welke argumenten de gemeente hanteert voor afwijzing van een aanmelding. We hopen dat er op 10 oktober een degelijk en goed onderbouwd besluit van het College zal liggen waar iedereen met hart voor bomen op verder kan bouwen.

Zomerronde inventarisatie bomen
Ondertussen zitten we niet stil. Zoals al eerder aangekondigd willen we deze zomer al beginnen met een nieuwe inventarisatieronde van bomen. Zo zijn we goed voorbereid voor de nieuwe aanmeldingsperiode volgend jaar tussen 1 maart en 1 mei 2017.
Waarom nu al inventariseren? Omdat wanneer bomen vol in blad staan het makkelijker is om te beoordelen, hoe gezond ze zijn. Daarnaast is het natuurlijk heerlijk om op een mooie zomerdag een wandeling langs bomen in de stad te maken.
Doe mee met de geplande zomerronde om bomen te helpen inventariseren. Op naar de volgende 1500!

De aanmelding voor de inventarisatierondes is gesloten.

Save

Save


Groene Kaart 2016: aanpak, 1e conclusies en vervolg

Rapenburg Leiden

Succesvolle aanmeldingsactie

De oproep van de Bomenbond om mee te doen aan de aanmeldingen voor de Groene Kaart van Leiden is succesvol geweest. Er is een flink aantal mooie bomen opgegeven waaronder ook in privé tuinen.
Daarnaast hebben enthousiaste vrijwilligers meegeholpen met een grote inventarisatie waarbij een steekproef is genomen in een aantal delen van Leiden. Verspreid over de hele stad, in oudere of juist jongere wijken, met veel groen of juist meer steen is uren rondgelopen, gefotografeerd en beschreven.
Tot slot is de hele lijst nog een keer nagelopen op de typering van de bomen en de waarderingen zoals die staan vermeld in de Nadere Regels bij de Bomenverordening Leiden 2015.

Verbetering digitale Groene Kaart hoognodig

Op 3 juni is alles ingeleverd als bijlage bij een brief aan wethouder Laudy met een aantal eerste conclusies. De digitale kaart zoals die op de website van de gemeente stond was voor deze inventarisatie in elkaar gezet met gegevens uit 2012 en een later bestand (meest uit 2014). Het zal nog een klus zijn voor de gemeente om de nieuwe kaart 2016/17 gebruiksvriendelijker te maken. Maar als dat lukt ligt er een goed uitgangspunt voor verdere inventarisatie. Want uit onze steekproef bleek wel dat er nog het nodige moet worden verduidelijkt, aangevuld en verbeterd.

Eerste gesprek met de gemeente Leiden

In de praktijk blijken de lijnen van de Bomenstructuur die bij de nieuwe Verordening zijn ingevoerd niet eenduidig. Op 10 juni hadden wij een gesprek met wethouder Laudy  over de ervaringen met de aanmeldingen. De wethouder heeft dit knelpunt toen onderkend.
Aanvullingen zijn bijvoorbeeld een Herdenkingsboom op de Zeemanlaan die niet op de kaart is opgenomen en voorstellen voor nieuwe Boomgebieden zoals een nieuw deel van het Bos van Bosman. Ook moet de kaart nodig verbeterd worden op hele gebieden waar nu nog een Bomenstructuur staat aangegeven maar inmiddels alles is gekapt voor nieuwbouw: hoek Willem de Zwijgerlaan en Kooilaan bijvoorbeeld.

Wachten op de uitslag en nieuwe ronde!

Op 11 juli wordt het resultaat van alle meldingen en de reactie daarop vanuit de gemeente ter inzage gelegd. Dan weet iedere melder wat er wel of niet is overgenomen en zien we hoe de Groene Kaart er uit gaat zien tot de nieuwe ronde in 2017. Die nieuwe ronde begint met een nieuwe aanmeldingsperiode tussen 1 maart en 1 mei 2017. Zolang wil de Bomenbond echter niet wachten! Daarom roepen we vrijwilligers op om nog deze zomer met ons mee te werken aan een nieuwe inventarisatie ronde.
Heb je interesse om mee te lopen? Laat het ons weten met onderstaand formulier.

De aanmelding voor de inventarisatieronde is gesloten.

Save

Save