Jaaroverzicht 2017: Leiderdorp

Bomenbeleidsplan Dit jaar begon spannend met de behandeling in de Raad van het concept Bomenbeleidsplan. Met dit voorstel lag de weg open voor kapaanvragen bij bijvoorbeeld verminderd rendement van zonnepanelen door schaduwwerking van bomen. De actieve inbreng van bezorgde bewoners en de inzet van de Bomenbond tijdens de voorbereidende bespreking in het Politiek Forum in december 2016 heeft de wethouder tot het verstandige besluit gebracht om dit onderdeel uit het Bomenbeleidsplan te schrappen. De Bomenbond…

Read more

Leiderdorps Bomenbeleidsplan boom-onvriendelijk

Het nieuwe Bomenbeleidsplan 2017 van de gemeente Leiderdorp blijkt niet erg boom-vriendelijk. In plaats van bomen te beschermen, worden allerhande vreemde redenen voor het kappen van bomen vastgelegd. Bijvoorbeeld als de schaduw van een boom zorgt dat zonnepanelen niet ‘optimaal renderen’. Of als er takken of vruchten uit de boom vallen… De Bomenbond Rijnland vraagt daarom in een open brief aan de Raad van de gemeente Leiderdorp om het plan nog een keer goed te bekijken en liefst…

Read more

Leiden heeft nieuwe Bomenverordening

Dankzij de inzet van de Bomenbond en haar advocaat is de nieuwe Bomenverordening 2015 afgelopen donderdag aangenomen met drie belangrijke wijzigingen op de oorspronkelijke tekst. Het heeft lang geduurd en de gemeenteraad heeft er maar liefst drie keer over vergaderd, maar de Leidse Bomenverordening 2015 is nu vastgesteld. In het eerste ontwerp van de verordening zag het er niet best uit voor de bomen in de stad: vrijwel alle bomen behalve die op de Groene…

Read more

Formele klacht tegen B&W Leiden over Inspraakverordening

De advocaat van de Bomenbond, mr. M. van Duijn, heeft op 10 november een formele klacht ingediend bij het College van B&W over het niet naleven van de Inspraakverordening bij de procedure zoals die is gevolgd voor de concept Bomenverordening 2015. Geconstateerde strijdigheden met bepalingen uit de Inspraakverordening zijn onder andere: De inspraak is niet begonnen in een zo vroeg mogelijk stadium van de besluitvorming maar pas bij de publicatie van het concept in de…

Read more

19 november bespreking concept-Bomenverordening 2015

Openbare bespreking concept-Bomenverordening Op donderdag 19 november bespreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van de gemeente Leiden de concept-Bomenverordening 2015. De bijeenkomst is om 21:30 in het Stadhuis. Iedereen is welkom en voor koffie en thee wordt gezorgd. Hoe meer leden van de Bomenbond aanwezig zijn, hoe beter! Nieuwe bomenverordening nog slechter dan huidige Het college schrijft in een toelichting: “De Bomenverordening 2015 met Groene Kaart biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen…

Read more

214 Bomen (voorlopig) gered

Het bezwaar van de Bomenbond Rijnland tegen de vergunning voor de kap van bomen langs de A4 tussen de Vrouwenvaart en de N11 heeft effect gehad. Niet alleen zijn hiermee maar liefst 214 bomen van de kettingzaag gered, ook is duidelijk aangetoond hoe belangrijk het is dat de Raad eind oktober bij haar behandeling van de Bomenverordening 2015 nog eens goed kijkt naar alle bezwaren die tegen deze versie zijn ingediend. Het advies van de…

Read more

Zienswijze

Niet meer regels voor minder bescherming, maar minder regels voor meer bescherming! Burgemeester en wethouders hebben de ‘concept-Bomenverordening 2015′ vastgesteld voor inspraak. Ik roep met deze ‘zienswijze’ de gemeenteraad op de conceptverordening niet over te nemen, maar te kiezen voor een Bomenverordening die meer bomen, beter beschermt. Ik ben het namelijk niet eens met het vervallen van de vergunningplicht voor ‘groene kaart bomen’ tot 30 centimeter omtrek. Jonge bomen kunnen immers net zo goed mooi…

Read more

Gemeente Leiden houdt zich niet aan de eigen Bomenverordening

21 mei 2014 – persbericht Bomenbond Rijnland De rechtbank Den Haag heeft een beroep van de Bomenbond Rijnland gegrond verklaard (pdf: 140502-01 IN Vonnis RB DH). Het beroep had betrekking op acht kapvergunningen die door burgemeester en wethouders aan de gemeente waren verleend voor talrijke kapwerkzaamheden rond evenzoveel sportvelden. De Bomenbond diende eerder al een bezwaarschrift in tegen de acht kapvergunningen, omdat uit de vergunning niet bleek welke bomen en hoeveel bomen er gekapt zouden…

Read more


Kaalslag in Leiden

Uit het Leidsch Dagblad 5 september 2012 Bomenbond bang voor kaalslag in Leiden LEIDEN – Met de Bomenverordening 2012 slaat Leiden de plank mis en gaat gemeente terug naar de tijd waarin bescherming van de bomen een aangelegenheid was voor regenten en bestuurscolleges. Dat is de reactie van de Bomenbond Rijnland op het vervangen van de Bomenverordening 1996 door die van 2012. De voornaamste reden voor vernieuwing van de verordening is het aantal regels verminderen,…

Read more