Bomenbond Rijnland

Vergroenen in Leiden: een mooie droom?

Leidsch Dagblad, zaterdag 11 mei 2019  –  Opiniebijdrage  Arjan Korevaar (voorzitter Bomenbond Rijnland)

Het staat er zo veelbelovend in het Beleidsakkoord 2018-2022: ‘Het college gaat tenminste elk jaar rapporteren over de toevoeging van groen. Ook laat het de impact zien op de soortenrijkdom in de stad. Om ambities voor vergroening waar te maken investeren we in ambtelijke capaciteit om vroegtijdig in projecten werk te maken van vergroening. Ook stellen we een stadsecoloog aan.’
Inmiddels is het College ruim een jaar onderweg en hebben we veel mooie woorden, maar nog geen enkele rapportage gezien. Dat gebrek aan feitenmateriaal is zorgwekkend, omdat daarmee de basis voor beleid ontbreekt. Wat voorbeelden:

* In het nieuwste plan, de Groene Kansen Kaart lezen we – net als één jaar geleden in de uitwerkingsnota Groene Hoofdstructuur – dat de ‘kansen en knelpunten in het ecologisch netwerk nog nader moeten worden uitgewerkt’. Tegelijkertijd wordt er voor meer dan 40 locaties precies aangegeven wat er veranderd moet worden. Hoe weten we nou of dit ook de meest cruciale plekken zijn binnen het ecologisch netwerk en dat daarmee de beste keuze is gemaakt voor de inzet van miljoenen euro’s belastinggeld?

Read more


Bioloog Marco Roos: ’Biodiversiteit is niet leuk lief en aardig, maar jeukt en kriebelt’

Bioloog Marco Roos: ,,Laat de natuur zoveel mogelijk, gewoon zijn gang gaan.
Waarom zou je het geen kans geven?’’   © Foto Taco van der Eb

DE GOOI EN EEMLANDER   –  Binnert Jan Glastra  08/04/2019

Leiden

Maatregelen tegen de opwarming van de aarde staan tegenwoordig stevig op de kaart in veel gemeenten. Niet zelden krijgen ’groen’ en ’biodiversiteit’ een prominente plek in bouwplannen en beleid. Alleen hebben gemeenten vaak niet goed door wat die woorden betekenen, meent Marco Roos, onderzoeker van Naturalis Biodiversity Center en Universiteit Leiden. „Het wordt vaak gezien als iets functioneels wat netjes binnen de lijnen moet. Daar ligt het grote probleem: accepteren we biodiversiteit zoals die echt is, en niet zoals we wénsen dat die is?”
Read more


RHIJNHOF: BOMEN WORDEN GEKAPT, MAAR BEGRAAFPLAATS WORDT ECOLOGISCH INGERICHT

In juni 2018 maakte de Bomenbond bezwaar tegen de kap van 44 bomen langs de vijver in het oude gedeelte van de begraafplaats Rhijnhof.
Een prachtig verstild plekje dreigde te moeten wijken voor een nieuwe brug.
Een petitie, gestart door Juliana Fintorova, ondersteunde het protest van de Bomenbond.

Het huidige College besloot tot heroverweging van de verleende vergunning. Het gebied staat op de Groene Kaart en dat betekent dat kap pas mogelijk is om zwaarwegende redenen. Rhijnhof bleef vasthouden aan de uitvoering van haar Masterplan (inclusief plaatsing van de brug), de Bomenbond aan haar bezwaar. Om een juridische procedure te voorkomen stelde de gemeente een bemiddelingstraject voor. Onder leiding van een gecertificeerde mediator hebben de drie partijen een oplossing kunnen vinden voor de ontstane patstelling.
Bij zo’n oplossing is het altijd geven en nemen. De Bomenbond heeft ingestemd met de kap, echter op voorwaarde van harde afspraken over het versterken van de natuurwaarden van de begraafplaats als geheel. De natuurwaarden die verloren gaan bij de oude vijver komen daardoor in veelvoud terug.

Om dit te waarborgen, wordt er op korte termijn een beheerplan opgesteld vanuit een ecologisch perspectief. Uitgangspunt voor dit beheerplan
is een tijdens het bemiddelingsproces opgesteld document met aanbevelingen voor biodivers beheer, waaronder:

  • nieuwe oeverbeplanting van de vijver, geschikt voor insecten en als uitvalsbasis voor de ijsvogel;
  • vergroten van diversiteit aan waterplanten;
  • ecologisch inzaaien en maaien van een aantal grasvlakken en nog lege grafpercelen;
  • kiezen voor inheemse en ecologisch waardevolle boomsoorten bij nieuwe aanplant;
  • plaatsen van nestkasten bij de urnenwand.

Zie voor het hele document:Rhijnhof2-mei2019